กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 24 เมษายน 2563 - 26 เมษายน 2563

ผู้สมัครหญิง

1.จรัสกมล แสงภ 2.ฐิติชญาน์ ดียิ
3.ธนพร วังศ 4.ธัญชนก ดียิ
5.ปุณณภา คุปต 6.ภาณี อัญญ
7.รวิภา แสงด 8.สุดารักษ์ เนื่
9.สุธิดา มันย


ผู้สมัครชาย

1.ชยุต บุริ 2.ธรรมนูญ ดียิ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน