ระเบียบการอบรมปฏิบัติธรรม

 
   

หลักการและเหตุผล


ร่มอารามธรรมสถาน เป็นสำนักสงฆ์สาขาของวัดตาดน้ำพุ ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแผ่พุทธธรรม และการอบรมปฏิบัติธรรม โดยจัดหลักสูตรปัญญาอบรมใจระยะเวลา ๓ วัน หลักสูตรสติปัฏฐาน ๔ ระยะเวลา ๙ วัน การเข้าอบรมที่ต่อเนื่อง จะช่วยยกระดับความรู้และความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพจิต และคุณธรรมของผู้เข้ารับการอบรมให้ดียิ่งขึ้น อันจะยังประโยชน์เกื้อกูลต่อการดำเนินชีวิต ทั้งในครอบครัว หน้าที่การงาน และสังคม

วิทยากรผู้ให้การอบรม


พระอาจารย์ บรรจง จินฺตามโย และคณะ


คุณสมบัติของผู้สมัครและกฎเกณฑ์สังเขป


 • อายุ ๑๗ ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้ที่เคารพระเบียบวินัยในการปฏิบัติ มีความสำรวมในกาย วาจา ใจ
 • ไม่ชวนผู้อื่นคุย
 • ฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับเจ้าหน้าที่เมื่อลงทะเบียน จะคืนให้เที่ยงวันปิดอบรม ช่วงวันอบรมห้ามใช้โทรศัพท์มือถือโดยเด็ดขาด
 • อยู่ปฏิบัติจนครบ ไม่กลับก่อนกำหนด
 • ฝากของมีค่าไว้กับเจ้าหน้าที่ หากเก็บไว้เองเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ
 • ไม่ออกนอกสถานที่ อยู่ปฏิบัติจนครบกำหนดตามหลักสูตร
 • ไม่ติดต่อกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่มิได้เข้าปฏิบัติ
 • ไม่อ่านหนังสือ 
 • ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ และมีสุขภาพจิตที่ปกติดี
 • เป็นผู้ที่มีความอดทนและมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติ โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก
 • เป็นผู้ที่ว่าง่าย อยู่ง่าย กินง่าย สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้โดยง่าย
 • พร้อมที่จะรักษาศีล ๘ ตลอดการอบรม
 • ตรงต่อเวลาตามกำหนดการที่จัดไว้

* ผู้สมัครควรทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ข้างต้น หากยอมรับได้จึงควรสมัคร
 

หลักสูตรการอบรม


หลักสูตรปัญญาอบรมใจ ระยะเวลา ๓ วัน เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย การให้ความรู้หลักการปฏิบัติ สมถ-วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น การฝึกคิดโดยการวิเคราะห์สื่อและสิ่งต่างๆ ในทางธรรม หรือการพิจารณาอุบายธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่จะนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรสติปัฏฐาน ๔ ระยะเวลา ๙ วัน เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วยการบรรยายธรรม โดยใช้สื่อ power point ประกอบการบรรยาย การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ และการฝึกสติปัญญา ช่วง ๔ วันแรกจะเน้นการปฏิบัติสมถกรรมฐาน หลังจากนั้นเป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวทางอริยมรรคมีองค์ ๘ และสติปัฏฐาน ๔ โดยฝึกให้ผู้ปฏิบัติได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นจริง ในเรื่องของกาย เวทนา จิต และธรรม เพื่อให้คลายจากความยึดมั่นสำคัญผิด หรืออุปาทาน ในสิ่งที่เห็นว่าเป็นตนและของๆตน อันเป็นเหตุแห่งทุกข์การสมัคร

 • สมัครทางเวปไซด์ online เท่านั้น
 • กรอกข้อความให้ละเอียด ระบุรุ่นหรือห้วงเวลาที่จะเข้าอบรมในช่องที่กำหนดไว้
 • ควรสมัครด้วยตนเอง  หากให้ผู้อื่นกรอกข้อมูลสมัครแทน ผู้สมัครจะต้องรู้และยอมรับในระเบียบการที่กำหนดไว้
 • หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้ ขอให้แจ้งยกเลิกโดยเร็วด้วย  

การเตรียมตัวของใช้และการแต่งกาย

 • เตรียมของใช้ที่จำเป็นในระหว่างการเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ควรนำรองเท้าแตะมาด้วย
 • เตรียมเสื้อผ้าให้พอที่จะใช้ตลอดการอบรม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแลดูสงบ ให้แต่งชุดขาวในการปฏิบัติ
 • ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้น สุภาพสตรีจะใช้ผ้าถุง กระโปรงยาว หรือกางเกงขายาวก็ได้ ไม่สวมเสื้อแขนกุด คอกว้าง หรือเสื้อผ้ารัดรูปที่เน้นสัดส่วน
 • ไม่แต่งหน้า ไม่สวมใส่เครื่องประดับ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ
 • ที่นอน เครื่องนอน และเบาะรองนั่ง ทางร่มอารามจัดให้
* ไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม: ทำบุญตามศรัทธา