สมัคร online


กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ ก่อนกรอกควรอ่านดูให้ละเอียดเสียก่อน
หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้ ขอให้แจ้งยกเลิกโดยเร็วด้วย
ลงทะเบียนเวลา 8.30 น. ปฐมนิเทศเวลา 10.00 น. ต้องฝากโทรศัพท์มืถือไว้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อลงทะเบียน
อยู่ปฏิบัติจนครบ ไม่กลับก่อน รับเฉพาะผู้ยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้หลักสูตร:
วันที่อบรมปฏิบัติธรรม:
คำนำหน้าชื่อ:
ชื่อ (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า):
นามสกุล:
เพศ:
อายุ: ปี
ที่อยู่:
เบอร์โทรศัพท์:
อีเมล์:
ท่านเคยเข้าอบรมปฏิบัติธรรมที่อื่นหรือไม่ เคย ไม่เคย
หลักสูตร:
ท่านเคยเข้าอบรมปฏิบัติธรรม ณ ร่มอารามธรรมสถานหรือไม่ เคย ไม่เคย
หลักสูตร:
การศึกษา:
สถานที่ทำงาน โปรดระบุ: