กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กมลชนก รักข 2.กมลพร เสนา
3.กมลพรรณ จำรู 4.กรรณิการ์ โกสิ
5.กัทลี กิตต 6.กิรณา เจ้า
7.โกสุม เสมอ 8.ขวัญลักษณ์ ก้อง
9.คุณารัตน์ อ่อน 10.จิรัฐิ์ติกาล กาญจ
11.จีระนันท์ แก้ว 12.ฐิตตินันท์ โรจน
13.ณัชชารีย์ กล่อ 14.ดารุณี อ่อน
15.ดุษฎี เข็ม 16.ทิพย์ โกสิ
17.ธัญญธร พิทั 18.ธีปกา อุฬา
19.บุญยวีร์ กล่อ 20.ประภารัตน์ รักข
21.ปรานี เสือ 22.ปาณดาห์ วรวิ
23.ปาณิษา เพชร 24.พวศ์พัฎชรา อุ่น
25.พัชรี ศรีส 26.พัณณ์ชิตา พิทั
27.ภคอร ศุภก 28.มัชฌิมา สุวร
29.ยุคุนธร พงศ์ 30.รฎาวดี สาริ
31.รสรินทร์ ราพิ 32.รุ้งลาวรรณ พิมพ
33.รุ่งศิริ สุริ 34.วงเดือน ชูชั
35.วรรณา ธำรง 36.วราภรณ์ แซ่อ
37.วิภา สีอิ 38.ศศิธร โคโต
39.ศศิธร เลีย 40.สุกัญญา ศิบุ
41.สุดารักษ์ เนื่ 42.สุภาวดี เสมอ
43.สุวรรณี พงศ์ 44.เสาวณี หัวใ
45.อรุณ เที่ 46.อัจฉราพร คูวา
47.อัจฉราวดี เตชะ 48.อัญพัชญ์ ศุภจ
49.อุษณีย์ เทพว


ผู้สมัครชาย

1.กันตินันท์ โรจน 2.ชวัส เลีย
3.ธวัช ทองเ 4.ภัทรพงศ์ ฤกษ์
5.ศักดา ศิวธ 6.สรพล สุนท
7.สรวุฒิ ไครธ 8.อำพร ชูชั


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน