กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.Marianna D’An 2.กนกพรรณ สว่า
3.กุหลาบ มูลบ 4.เกศินี หัตถ
5.คำเปียง จันต 6.จันทร์หอม ไทยเ
7.ชนันรัตน์ เธีย 8.ชนิตร์นันท์ ตรัย
9.ชัญญพัชร์ ศาสต 10.ชุติภา สังข
11.ณภัสวรรณ กันเ 12.ณัชฐปภา โสวน
13.ณัฐจันทร คังค 14.ดวงนภา คนกล
15.ธนพรรญ เปรม 16.ธัญรดี ลิ้ม
17.นันธิยา วรวง 18.นุชนาฎ ฉ่ำฉ
19.บังอร ไม้ง 20.เบญจมาศ อาศั
21.ปราณี ใจทห 22.ปิยนุช บุญป
23.พรสุดา ล้วน 24.พลอยนภัส รังส
25.พัชธรินทร์ กระจ 26.เพ็ญสิริ ไทยว
27.เพียงใจ อาทิ 28.มยุรี คล้า
29.ยุวดี ก้อน 30.รสรินทร์ ราพิ
31.รัชต์พิสุทธิ์​ แสงส 32.ราตรี ธนวิ
33.รื่นฤดี ธรรม 34.ลัลนา​ มหาป
35.วนิดา ศุภจ 36.วรนิษฐา อยู่
37.วรพรรณ วงศ์ 38.วรรณธนา เมธา
39.วรลักษณ์ ทองอ 40.วราภรณ์ รอดบ
41.ศิริพร ชิวค 42.ศิริพร ใสกล
43.ศิริวรรณ สมบู 44.ศิวพร อินท
45.ศุภมาส ืเ็พ 46.สกุลรัตน์ ธนะน
47.สมควร สุดส 48.สิรามล เสมา
49.สุกัญญา พัฒเ 50.สุชีดา อัศว
51.สุดารักษ์ เนื่ 52.สุนทรี แก้ว
53.สุพัตรา มุกด 54.สุมาลี โพธิ
55.เสาวภา สวัส 56.อัจฉราภรณ์ ทานป
57.อัจฉราวดี เตชะ 58.อารีย์ คีรี
59.อารีย์ โสภา 60.อารีรัตน์ ลาเส
61.อำนวย ชื่น 62.อำไพ วรรณ
63.อุษณีย์ โสวน


ผู้สมัครชาย

1.ก้องเกียรติ ผลพิ 2.จิระชัย พูลพ
3.ชยุต บุริ 4.ธวัช ทองเ
5.ธีรพันธ์ เหลื 6.สนอง ธนะน
7.สรพล สุนท 8.สุรัตน์ เกิด
9.อภิวัฒน์ บุญเ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน