กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้สมัครหญิง

1.เกวลิน เหมร 2.ทิชาพร นิลแ
3.พัขรา หารั 4.ภณิดา ประภ
5.รสรินทร์ ราพิ 6.รุ่งลักษณ์ ยงวณ
7.วัชรี แพงห 8.วารุณี บุบผ
9.สุณี ธีระ 10.สุธิดา มันย
11.สุรัตน์ สิริ 12.เสาวนีย์ รามไ
13.แสงเดือน ประพ
ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน