กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้สมัครหญิง

1.กมลชนก. แซ่ห 2.กวินธร ประด
3.กัญญ์ญาภัค ผาสุ 4.เกวลิน เหมร
5.จริยา ตันต 6.จันทนี เปมะ
7.ชลชนิศร์ กาญจ 8.ชุติภา สังข
9.ญาณิกา รุ่ง 10.ณัฐมาศ ศุภก
11.ณัฐวรรณ พินิ 12.ทิชาพร นิลแ
13.ธัชพร ฤกษ์ 14.ธันยพร อภิโ
15.นวรัตน์ สีมา 16.นิตยา สุวร
17.บุญญาภา ปานจ 18.เบญญาภา แพงไ
19.ปทุมวดี กิตต 20.พงศ์ศุภผลกิจ พงศ์
21.พจรินทร์ เรือ 22.พนิดา สืบพ
23.พัขรา หารั 24.พัชธรินทร์​ กระจ
25.พูนสุข กิตต 26.ภคอร ศุภก
27.ภณิดา ประภ 28.มะลิวรรณ สุขส
29.รสรินทร์ ราพิ 30.รัชนี วงศ์
31.รัชนีวรรณ ศิริ 32.รุ่งลักษณ์ ยงวณ
33.รุ่งศิริ สุริ 34.วราพร พินิ
35.วราภรณ์ แซ่อ 36.วริญา แจ้ง
37.วศิณาภาริ์ สิริ 38.วัชรี แพงห
39.วารุณี บุบผ 40.วิภาทิพย์​ ปิ่นทองพงศ์สิน ปิ่น
41.สิริกุล นุ่น 42.สุณี ธีระ
43.สุดารักษ์ เนื่ 44.สุรัตน์ สิริ
45.สุรีย์ รัตน 46.เสาวณี หัวใ
47.เสาวนีย์ รามไ 48.แสงเดือน ประพ
49.อรดี ไชยเ 50.อรวรรณ พุดจ
51.อรุณรัตน์ ล้วน 52.อรุณศรี เตชั
53.อัมพร อรชร


ผู้สมัครชาย

1.ธวัช ทองเ 2.ปรัชญา วงศ์
3.วสันต์ อภิโ 4.อานุภาพ แจ้ง


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน