กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา บัวร 2.กฤชมน รุ่ง
3.กัญญา ปิตุ 4.กาญจนา บุญท
5. ขวัญใจ​ ตระก 6.จารุณี สีหน
7.จิรัชยา ยินด 8.จุฬาลักษณ์ โล่ห
9.ฐิติรัตน์ ทักษ 10.ณฐลมนต์ ปัญญ
11.ดวงทิพย์ ธนาภ 12.ทิพย์ ทีรฆ
13.ธนิดา เจริ 14.ธฤษิดา พลพง
15.ธาริณี ทิรา 16.ธาริณี ปั้น
17.ธีรภัทร สุดา 18.นพมาศ ศรีส
19.นภ้สนันณ์ ดีขจ 20.นภาพร คูณเ
21.นิภา สุวร 22.นิภารัตน์ จารุ
23.บงกฎรัตน์ เลิศ 24.ปราณี โชคข
25.พเยาว์ สินส 26.พรทิพย์ สมเก
27.พัชราวไล อัตต 28.พิมพ์มณี พงศ์
29.พูนสุข พูลผ 30.มัลลิกา ถนอม
31.เยาวลักษณ์ ชาญย 32.รดา ศรีพ
33.รสรินทร์ ราพิ 34.ระพีพรรณ ลวิต
35.รุ่งนภ สุวร 36.รุจาภา วรภา
37.วรนาถ ไตรเ 38.วรรณนภา เพีย
39.วศินี ปิยะ 40.วัลลภา อัศว
41.ศันสนีย์ สินส 42.สมทรง สินส
43.สุฐิดา วัยว 44.สุฑาภรณ์ สถิต
45.สุนัน จำปา 46.สุรีรัตน์ ด่าน
47.สุวรรณี พงศ์ 48.เสาวภา เอี่
49.อภิณห์พร พิศา 50.อัญชุดา เลิศ
51.อิสราภรณ์ บูรณ 52.อุบลรัตน์ วัฒน


ผู้สมัครชาย

1.กมลพรรณ จำรู 2.คฑาวุธ พงศ์
3.ณัฐพล สิงท 4.ธิติ วัยว
5.พิตตินันท์ สุวร 6.สมศักดิ์ สุวร


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน