กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

ผู้สมัครหญิง

1.กัญญา ปิตุ 2.จารุณี สีหน
3.ฐิติรัตน์ ทักษ 4.ดวงทิพย์ ธนาภ
5.ธาริณี ทิรา 6.ธีรภัทร สุดา
7.บงกฎรัตน์ เลิศ 8.ปราณี โชคข
9.พเยาว์ สินส 10.พิมพ์มณี พงศ์
11.เยาวลักษณ์ ชาญย 12.วรนาถ ไตรเ
13.วรรณนภา เพีย 14.วัลลภา อัศว
15.ศันสนีย์ สินส 16.สมทรง สินส
17.สุฐิดา วัยว 18.สุฑาภรณ์ สถิต
19.สุวรรณี พงศ์ 20.อัญชุดา เลิศ
21.อิสราภรณ์ บูรณ


ผู้สมัครชาย

1.กมลพรรณ จำรู 2.คฑาวุธ พงศ์
3.ธิติ วัยว


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน