กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา โกสิ 2.กานดา นันณ
3.กิรณา เจ้า 4.เกวลิน เหมร
5.ขนิษฐา โรจน 6.จรันญพรรชร์ เหลื
7.จันทนา ภู่บ 8.จันทร์นิภา พงศ์
9.จันทรา กฤตล 10.จำเริญ ต่อส
11.จิรภัทร เล้า 12.จุฑามาศ จักร
13.ชนกพร สุขส 14.ชนิกานต์ สุขส
15.ชนิดา กาญจ 16.ชุฏิมา นกแก
17.ณภัสสรณ์ แสงช 18.ณัฏฐ์สิณี สุขส
19.ณัฐณิชา อินท 20.ณิชพัณณ์ ฐิระ
21.ดรุณี ตนัย 22.ดวงใจ มรุธ
23.ทิพย์ โกสิ 24.นงนุช ศรีส
25.นงราม ตราช 26.นวรัตน์ สีมา
27.นัยนา จันจ 28.นิชานันท์ ชมกล
29.นุชนารถ บุญช 30.บงกฎรัตน์ เลิศ
31.ประไพศรี ศิริ 32.ประภาศรี ภูวเ
33.ปราณี มาโน 34.ปิยนุข ปรัข
35.เปมิกา ยะปะ 36.พรนภา ศรีส
37.พรพจี อยู่ 38.พรเพ็ญ ชมรุ
39.พลอยไพลิน ไชยม 40.พัชธรินทร์​ กระจ
41.พัชรินทร์ สีมา 42.ภัทราทิพย์ ชมกล
43.มาลี พึ่ง 44.รสรินทร์ ราพิ
45.รัศมี ธรรม 46.ราตรี ธนวิ
47.ลักษณา เหลื 48.วรนิษฐา อยู่
49.วรรษชล ตั้ง 50.วราภรณ์ แซ่อ
51.วริศรา สุขส 52.วัชรี แพงห
53.วาสนา เหมา 54.วิลาวัณย์ สิงห
55.ศรีสมร สินท 56.ศศิธร​ โคโต
57.สารภี พุฒค 58.สุธิดา โตพั
59.สุนทรี แก้ว 60.สุพจี โชติ
61.สุภาวรรณ แก้วโก แก้ 62.สุมาลี ตราช
63.สุรชา สุขส 64.สุรีย์รัตน์ พิพั
65.สุวรรณา กอสก 66.เสาวนีย์ รามไ
67.โสภี ชาวน 68.อรพรรณ วันเ
69.อรอนงค์ อินล 70.อรุณ เที่
71.อัจฉราวดี เตชะ 72.อัญชลี ตั้ง
73.อารีย์ พนมเ 74.อารีย์ คีรี
75.อิสรีย์ เหลื 76.เอื้อมเดือน พงษ์


ผู้สมัครชาย

1.ณัชวัตร ศีติ 2.ธีรพันธ์ เหลื
3.นรยศ ภักด 4.ปภังกร สุวร
5.ภัทรพงศ์ ฤกษ์ 6.รเณศ ตั้ง
7.วีรชัย แซ่ล 8.สมบัติ ตั้ง
9.สมศักดิ์ โรจน 10.อาณกร เหลื
11.อุกกฤษฏ์ เลิศ 12.อุดม สิงห


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน