กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 25 ตุลาคม 2562 - 27 ตุลาคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา โกสิ 2.กฤตากานต์ ยวงน
3.กฤติยา ใจสุ 4.เกวลิน เหมร
5.ขนิษฐา โรจน 6.จตุพร ฤกษ์
7.จันทนา ภู่บ 8.จันทร์นิภา พงศ์
9.จันทรพร เจริ 10.จำเริญ ต่อส
11.จิราภรณ์​ หริน 12.ชนกพร สุขส
13.ชนิกานต์ สุขส 14.ชนิดา กาญจ
15.ฐิติกานต์ ชาชุ 16.ฐิติรัตน์ ทักษ
17.ณภัสสรณ์ แสงช 18.ณัชชารีย์ กล่อ
19.ณัฏฐนันท์ กล่อ 20.ณัฏฐ์สิณี สุขส
21.ณัฐปภัสร์ เทอด 22.ณิชพัณณ์ ฐิระ
23.ดวงทิพย์ ธนาภ 24.ทิพย์ โกสิ
25.ธีรนุช อนุพ 26.นงนุช ศรีส
27.นงลักษณ์ เทอด 28.นวรัตน์ สีมา
29.นัยนา จันจ 30.นิชานันท์ ชมกล
31.นุชนารถ บุญช 32.บงกฎรัตน์ เลิศ
33.บุญยวีร์ กล่อ 34.เบญจวรรณ รัตย
35.ประไพศรี ศิริ 36.ประภาศรี ภูวเ
37.ปราณี มาโน 38.ปิยนุข ปรัข
39.เปมิกา ยะปะ 40.เปรมยุดา เดชบ
41.พรพิศ มหาอ 42.พรเพ็ญ ชมรุ
43.พัชรินทร์ สีมา 44.พัชรี ศรีส
45.แพรวศุภางค์ เดชบ 46.ภัทราทิพย์ ชมกล
47.รวีญา ยวงน 48.รัศมี ธรรม
49.ราตรี ธนวิ 50.วริศรา สุขส
51.วลัย เดชบ 52.วัชรี แพงห
53.วัณนาพร เทพร 54.วาสนา เหมา
55.ศรีสมร สินท 56.สารภี พุฒค
57.สุธิดา โตพั 58.สุพจี โชติ
59.สุพัตรา กาหล 60.สุภาวรรณ แก้วโก แก้
61.สุรีย์รัตน์ พิพั 62.สุวรรณี พงศ์
63.เสาวนีย์ รามไ 64.อรพรรณ วันเ
65.อรอนงค์ อินล 66.อรุณ เที่
67.อัจฉราวดี เตชะ 68.อัญชลี ตั้ง
69.อารีย์ พนมเ 70.เอื้อมเดือน พงษ์


ผู้สมัครชาย

1.ณัชวัตร ศีติ 2.วิวัฒน์ บุญเ
3.สง่า กุดส 4.สุรศักดิ์ อารั
5.อุกกฤษฏ์ เลิศ 6.อุดม สิงห


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน