กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กนกวรรณ พุกพ 2.กรรณิการ์​ สุธร
3.กัญญวรรณ มุกธ 4.กาญจนี ละออ
5.จันทนา ภู่บ 6.ชญานี เลิศ
7.ชัญญานุช เพ็ง 8.ญาณินท์ ทรัพ
9.ณฐลมนต์​ ปัญญ 10.ดวงทิพย์ ธนาภ
11.ดวงพร บูรณ 12.นภสรวง ศรสำ
13.เบญญา ตั้ง 14.ประกอบ จิวะ
15.ประทุม พงษ์ 16.ปวรวรรณ เผือ
17.พรทิพย์ สมเก 18.พรเพ็ญ ชมรุ
19.พัชธรินทร์​ กระจ 20.เพ็ญแข เหมโ
21.มณีพรรณ วรสุ 22.มลิ กรจิ
23.รสรินทร์ ราพิ 24.รุ่งศิริ สุริ
25.วงเดือน นิรั 26.วชิรา จิวะ
27.วรรณนภา เพีย 28.วราภรณ์ แซ่อ
29.วลัยพรรณ ทิวา 30.ศรีสมพร รักช
31.ศศิธร โคโต 32.สุกัญญา พัฒเ
33.สุขศรี สงวน 34.สุนัน จำปา
35.สุพิชฌาย์ ฉายแ 36.สุวรรณี พงศ์
37.อภิณห์พร วุฒิ 38.อัจฉราวดี เตชะ
39.อิสรียาภรณ์ กาญจ


ผู้สมัครชาย

1.จันทร์ญานุช จอดน 2.ธวัช ทองเ
3.ธีรพันธ์ เหลื


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน