กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน
ระหว่าง วันที่ 18 กันยายน 2562 - 22 กันยายน 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิการ์​ สุธร 2.ชญานี เลิศ
3.ณฐลมนต์​ ปัญญ 4.ทองเจือ อังค
5.วิภาทิพย์ ปิ่น 6.ศราพร ฐิตะ
7.สุฑาภรณ์ สถิต 8.อรวรรณ ตั้ง
ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน