กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน
ระหว่าง วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 - 28 กรกฎาคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กชพร ตีระ 2.เกษมศุกข์ ใฝ่ท
3.ขนิษฐา แซ่ต 4.จินตนากานต์ เจริ
5.ชไมยพร สุจร 6.ชัญญา จินต
7.ดวงพร เพ็ช 8.ธ​วัล​รัตน์​ ลิ่ม
9.ภคอร ศุภก 10.ลาวัลย์ ไกรว
11.วิภาทิพย์ ปิ่น 12.ศิริกุล สมุท
13.ศิริวรรณ จิระ 14.สมคิด เอมน
15.อัจฉรา ศุภภ 16.อัจฉราวดี เตชะ
17.อัญชลี ใจสุ 18.อัมพร ทวีส


ผู้สมัครชาย

1.รัฐพล ขาวส 2.อภิรัช เจษฎ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน