กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน
ระหว่าง วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 - 28 กรกฎาคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กชพร ตีระ 2.กนกนาฏ เปี่
3.กัทลี กิตต 4.เกษมศุกข์ ใฝ่ท
5.ขนิษฐา แซ่ต 6.ขวัญชนก เกษแ
7.จริยา สมศร 8.จินตนากานต์ เจริ
9.เฉลิมศรี อรรจ 10.ชฎาทิพย์ สุวั
11.ชไมยพร สุจร 12.ดวงทิพย์ ธนาภ
13.ดวงพร เพ็ช 14.ธ​วัล​รัตน์​ ลิ่ม
15.นงนุช อารี 16.นภารัตน์ นาคด
17.บุษรา เทพา 18.ปุณชธี พวงม
19.พัชธรินทร์​ กระจ 20.ภคอร ศุภก
21.ลาวัลย์ ไกรว 22.วริศา สกุล
23.วิภาทิพย์ ปิ่น 24.ศศิพร ญะวง
25.ศิริกุล สมุท 26.ศิริวรรณ จิระ
27.สุนัน จำปา 28.สุวรรณี พงศ์
29.เสาวณี หัวใ 30.อัจฉรา ศุภภ
31.อัจฉราวดี เตชะ 32.อัมพร ทวีส


ผู้สมัครชาย

1.เกรียง จันท 2.จรินพงศ์ ชูเก
3.ธวัช ทอง้ 4.ปริยะ เทพพ
5.อภิรัช เจษฎ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน