กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กชพร ตีระ 2.กนกวรรณ พักพ
3.กัทลี กิตต 4.เกษมศุกข์ ใฝ่ท
5.เกษอนงค์ แซ่ค 6.ขนิษฐา แซ่ต
7.ขวัญชนก เกษแ 8.คนึงนิตย์ เกื้
9.จริยา สมศร 10.จันทร รัตน
11.จินตนากานต์ เจริ 12.เจตนา สถาพ
13.ญาณินท์ ทรัพ 14.ญานิศา ด่าน
15.ณัฏฐิดา จังส 16.ดวงทิพย์ ธนาภ
17.ดวงพร เพ็ช 18.ทรงศรี สนธิ
19.ธนิดา เตชา 20.นงนุช อารี
21.นภาดา ตันอ 22.นภาทิพย์ คำชั
23.นภารัตน์ นาคด 24.นิตยา กิติ
25.ปิยะภรณ์ เกตุ 26.ปุณชธี พวงม
27.พัชธรินทร์​ กระจ 28.พิมพ์พรรณ กัญจ
29.เพ็ญพร พรมร 30.ภคอร ศุภก
31.มนฤดี ทองก 32.รสรินทร์ ราพิ
33.ลาวัลย์ ไกรว 34.วริศา สกุล
35.วิภาทิพย์ ปิ่น 36.ศรีสมพร รักช
37.ศศิพร ญะวง 38.ศิริวรรณ จิระ
39.สุขศรี สงวน 40.สุนัน จำปา
41.สุพรทิพย์​ พูลส 42.สุวรรณี พงศ์
43.เสาวณี หัวใ 44.เสาวนีย์ พรหม
45.อรณัฐ กิติ 46.อัจฉรา ศุภภ
47.อัจฉราวดี เตชะ 48.อัมพร ทวีส
49.อารีรัตน์ ศิริ


ผู้สมัครชาย

1.เกรียง จันท 2.ปริยะ เทพพ
3.วินิตย์ ศิริ 4.เสฐียรพงศ์ ชวลิ
5.อภิรัช เจษฎ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน