กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 7 มิถุนายน 2562 - 9 มิถุนายน 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา บัวร 2.กาญจนา เหมะ
3.ณัฐสิมา บริบ 4.ดวงนภา คนกล
5.ดัชนี ตันธ 6.ธาริณี ปั้น
7.นันท์นภัส เตชะ 8.นิภา ณ สง
9.ปวีณ์ริศา มาเห 10.พนมขวัญ เจริ
11.พิมพร เตชะ 12.เพชรรัตน์ หอศิ
13.ภคอร ศุภก 14.ภัณฑิรา สีชา
15.ภัทรสุดา สลัก 16.ยุคุนธร พงศ์
17.รุ่งศิริ สุริ 18.วรรณสิริ รงรอ
19.วรารัตน์ ม่วง 20.วัณนาพร เทพร
21.สมควร สุดส 22.สมควร Putt
23.สมจิต ดำรง 24.สุคนทิพย์ รุ่ง
25.สุธาดา ม่วง 26.สุนทริยา รงรอ
27.สุภาศรี สีแส 28.แสงดาว ทองเ
29.อภิรดี แสวา 30.อัจฉราวดี เตชะ
31.อัจนา ใจซื 32.อิสราภรณ์ บูรณ
33.ไอรินทร์ เศรษ


ผู้สมัครชาย

1.กฤษณะ ตั้ง 2.จักรกฤช คล้อ
3.จารุตม์ อุปร 4.ชลกร ลักษ
5.ชลภัก ชูศร 6.ทัพพานันต์ ตันส
7.ทีป์ชลิต พรหม 8.ธนพล ธนไพ
9.ธนวันต์ เพิ่ 10.ธนากฤต ธวีร
11.เบญจพล เบญจ 12.ปรีดิ์ เทีย
13.พรรพงษ์ พรรณ 14.ภิรายุ บุญค
15.รัถพงศ์ สัตย 16.วชิรศักดิ์ ศิลป
17.วิชัย เกษม 18.วิศรุต ศิริ
19.วิศรุตอลิสเตอร์ แมคม 20.สรพล สุนท
21.สุนทร สีชา 22.อัครินทร์ แก้ว


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน