กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กัญญวรรณ มุกธ 2.กาญจนา พิทย
3.เจตนา สถาพ 4.เฉลียว จำปา
5.ชูศรี ปาศะ 6.ณัชตา ณ ระ
7.ดวงทิพย์ ธนาภ 8.ดาริกา อิ่ม
9.นวพร ตั้ง 10.นาง จันท
11.นิภา ณ สง 12.ปริศนา ปทุอ
13.ปริษา ณ ระ 14.ปิยะภรณ์ เกตุ
15.ปุณชธี พวงม 16.พรพิศ มหาอ
17.พรเพ็ญ เกีย 18.พวงผกา ถนัด
19.พัชธรินทร์​ กระจ 20.พัชรี ศรีส
21.พิมพร เตชะ 22.เพียงใจ อาทิ
23.ภคอร ศุภก 24.ภัณฑิรา สีชา
25.ภัณฑิลา แก้ว 26.ภัทรกร โพธิ
27.ภัทรสุดา สลัก 28.ภาวิตา ณ ระ
29.ยุคุนธร พงศ์ 30.รฎาวดี สาริ
31.รสรินทร์ ราพิ 32.รุ่งศิริ สุริ
33.วรงค์พร ดวงม 34.วรรณสิริ รงรอ
35.วรรธิดา พิชั 36.วรารัตน์ สมุท
37.วัณนาพร เทพร 38.วีระนุช วิไล
39.ศิริกุล ศรีเ 40.สมควร สุดส
41.สมควร Putt 42.สมจิต ดำรง
43.สุธิดา มันย 44.สุนทริยา รงรอ
45.สุนัน จำปา 46.สุนิษา มีเจ
47.สุภาวรรณ สินศ 48.สุรางค์ เลขย
49.สุวรรณี พงศ์ 50.เสมียน นันท
51.อภิรดี แสวา 52.อัจฉราวดี เตชะ
53.ไอรินทร์ เศรษ


ผู้สมัครชาย

1.กฤษณะ ตั้ง 2.จักรกฤช คล้อ
3.จารุตม์ อุปร 4.จิราภรณ์​ หริน
5.ชลกร ลักษ 6.ชลภัก ชูศร
7.ณพวิทย์​ แก้ว 8.ทัพพานันต์ ตันส
9.ทีป์ชลิต พรหม 10.ธนพล ธนไพ
11.ธนภัทร พัฒเ 12.ธนวันต์ เพิ่
13.ธนากร ณ ระ 14.ธนากฤต ธวีร
15.เบญจพล เบญจ 16.ปรีดิ์ เทีย
17.พรรพงษ์ พรรณ 18.ภิรายุ บุญค
19.วิชัย เกษม 20.วิศรุต ศิริ
21.วิศรุตอลิสเตอร์ แมคม 22.วีรภัทร วิไล
23.สุนทร สีชา 24.อัครินทร์ แก้ว
25.อำพล อิ่ม


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน