กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 19 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา บัวร 2.กาญจน์มณี จินะ
3.กาญจนา บุญท 4.กุลนรี เกตุ
5.กุลภัทร ศรีส 6.ขวัญพัฒม์ เอกน
7.จิราภรณ์ หริน 8.ฉันทนา รุ้ง
9.ญาณิกา รุ่ง 10.ฐานิดา ทิพย
11.ณัชชารีย์ กล่อ 12.ณัฎฐ์ณิชา สมุท
13.ณัฏฐนันท์ กล่อ 14.ทิพวัลย์ อินท
15.ธิดากร ปลั่ 16.นัฏฐ์ภัสสร มณีพ
17.นิศจยา ศิริ 18.บุญจิรา ตรีร
19.บุญยวีร์ กล่อ 20.บุณยนุช ก้อน
21.ประพาภรณ์ เนื้ 22.ปัณณภรณ์พรรณ อุรุ
23.ปิยะดา โพธิ 24.พรพิมล ทองส
25.พลอยไพลิน จิตต 26.พัชรี ศรีส
27.พัทธ์ธีรา ไพรั 28.ภูริดา ไวโร
29.วรรลภา ภูวธ 30.วรารัตน์ สมุท
31.ศรีเพ็ชร ตั้ง 32.ศันสนีย์ เรือ
33.ศุภกานต ขำดำ 34.ศุภลักษณ เทพห
35.สิดาภา พรนิ 36.สุชีดา อัศว
37.สุพรรณี อินท 38.สุภาวดี เพิ่
39.สุภาวรรณ แก้ว 40.สุวรรณี พงศ์
41.เสาวลักษณ์ เป่า 42.แสงเดือน ทิพย
43.อรวรรณ เลี้ 44.อรัญญา กรีธ
45.อริสา แก้ว 46.อัจฉราวดี เตชะ
47.อิสราภรณ์ บูรณ 48.อิสรีย์ จิระ
49.อุไรวรรณ จางว


ผู้สมัครชาย

1.กรองพงศ์ ผิวง 2.กฤษฎา วงค์
3.ขวัญชาติ มิตร 4.ขุมทอง จันท
5.ชยพล สท้อ 6.ดรณ์ วุฒิ
7.ทัตเทพ ทองผ 8.ทิวัตถ์ อุ่น
9.ธนัท บุญม 10.ธีรเมศร์ กล่อ
11.นพสิทธิ์ สินว 12.นัทธพงศ์ ภูมิ
13.นิพิฐพนธ์ ไกรส 14.ประดิภาส มหาก
15.พงศ์ภพ สรรพ 16.พงษ์วิทย์ ชาลี
17.พรภวิษย์ ช่วย 18.พีรพัฒน์ นครช
19.เพิ่มสกุล เรือ 20.ภาวัต ทิพย
21.วงศ์ณรุจ ทองท 22.วรงค์ เสริ
23.วรพงษ์ อิทธ 24.วัชระ ตันเ
25.วันชัย เพิ่ 26.วิโรจน์ อรุณ
27.วีระชัย ผลทิ 28.ศุภกร พงศ์
29.ศุภวิชญ์ ธรรม 30.สรวิชญ์ เตชะ
31.สิขเรศ ธารา 32.สิริศักดิ์ พรมท
33.อชิรญาณ์ ลี้ร 34.อภิรักษ์ อารี


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน