กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา บัวร 2.กาญจน์มณี จินะ
3.กาญจนา บุญท 4.กุลนรี เกตุ
5.กุลภัทร ศรีส 6.ขวัญพัฒม์ เอกน
7.จิรัชญา เกื้ 8.จิราภรณ์ หริน
9.ฉันทนา รุ้ง 10.ญาณิกา รุ่ง
11.ฐานิดา ทิพย 12.ณัชชารีย์ กล่อ
13.ณัฎฐ์ณิชา สมุท 14.ทิพวัลย์ อินท
15.ธิดากร ปลั่ 16.นฤมล ศุภพ
17.นัฏฐ์ภัสสร มณีพ 18.นิศจยา ศิริ
19.นิษณา ลิ้ม 20.บุญจิรา ตรีร
21.บุญยวีร์ กล่อ 22.บุณยนุช ก้อน
23.ประพาภรณ์ เนื้ 24.ปิยะดา โพธิ
25.ปุณชธี พวงม 26.พรพิมล ทองส
27.พลอยไพลิน จิตต 28.พัชรี ศรีส
29.พัทธ์ธีรา ไพรั 30.ภคอร ศุภก
31.ภูริดา ไวโร 32.วรรลภา ภูวธ
33.วรารัตน์ สมุท 34.ศันสนีย์ เรือ
35.ศุภกานต ขำดำ 36.ศุภลักษณ เทพห
37.สุชีดา อัศว 38.สุนัน จำปา
39.สุนัน ปานส 40.สุพรรณี อินท
41.สุภาวดี เพิ่ 42.สุภาวรรณ แก้ว
43.สุวรรณี พงศ์ 44.แสงเดือน ทิพย
45.อรวรรณ เลี้ 46.อรัญญา กรีธ
47.อริสา แก้ว 48.อัมพร อรชร
49.อิสราภรณ์ บูรณ 50.อิสรีย์ จิระ
51.อุไรวรรณ จางว


ผู้สมัครชาย

1.กรองพงศ์ ผิวง 2.กฤษฎา วงค์
3.ขวัญชาติ มิตร 4.ขุมทอง จันท
5.ชยพล สท้อ 6.ดรณ์ วุฒิ
7.ทัตเทพ ทองผ 8.ทิวัตถ์ อุ่น
9.ธนัท บุญม 10.นพสิทธิ์ สินว
11.นัทธพงศ์ ภูมิ 12.นิพิฐพนธ์ ไกรส
13.ประดิภาส มหาก 14.พงศ์ภพ สรรพ
15.พงษ์วิทย์ ชาลี 16.พรภวิษย์ ช่วย
17.พีรพัฒน์ นครช 18.เพิ่มสกุล เรือ
19.ภาวัต ทิพย 20.วงศ์ณรุจ ทองท
21.วรงค์ เสริ 22.วรพงษ์ อิทธ
23.วัชระ ตันเ 24.วันชัย เพิ่
25.วิโรจน์ อรุณ 26.วีระชัย ผลทิ
27.ศุภกร พงศ์ 28.ศุภวิชญ์ ธรรม
29.สรวิชญ์ เตชะ 30.สิขเรศ ธารา
31.สิริศักดิ์ พรมท 32.อชิรญาณ์ ลี้ร
33.อภิรักษ์ อารี


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน