กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สมัครหญิง

1.WASANA NARO 2.กมลทิพย์ เตชะ
3.กัญญารัตน์ ปั้น 4.กาญจนา บุญว
5.จันทร์นิภา พงศ์ 6.จุฑารัตน์ ทิพผ
7.ชมพูนุต อมรร 8.ชันษา งามก
9.ฐิติรัตน์ จางส 10.ณัชชารีย์ กล่อ
11.ณัฏฐนันท์ กล่อ 12.ธีรารัตน์ กาพย
13.นพ​ลักษณ์​ บุญศ 14.นวรัตน์ สีมา
15.นันท์นภัส เตชะ 16.นิษณา ลิ้ม
17.นุจรินทร์ อักษ 18.บุญยวีร์ กล่อ
19.ประภาพรรณ งามก 20.ปาริชาติ ยางค
21.พนิดา ตึกแ 22.พรประภัสสร ศรีอ
23.พรเพ็ญ​ อุดม 24.พวงเพ็ญ สังข
25.พัชรี กุมม 26.พิกุล รัตน
27.ภคอร ศุภก 28.มนัสนันท์ ศรีอ
29.ราตรี ธนวิ 30.ลัดดา ศิริ
31.วิลาวัณย์ สิงห 32.วิลาสินี สหอา
33.ศิริกุล สมุท 34.สุขสวัสดิ์ บุยเ
35.สุธาทิพย์ สวนม 36.สุพัตรา​ บุญม
37.สุภาวรรณ แก้ว 38.เสาวณี เตชะ
39.อังคณา สุทธ 40.อัจฉราพร คูวา
41.อัจฉราวดี เตชะ 42.อารีย์รัตน์ ตาตะ


ผู้สมัครชาย

1.คมเพ็ชร ชุ่ม 2.ประสม คูวา
3.พรชัย คูวา 4.พิสิฐ​พงศ์​ บุญม


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน