กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กมลทิพย์ เตชะ 2.กุลพร สามป
3.ขวัญใจ อิเม 4.จิดาภา ฉายา
5.จุราภรณ์ กุลม 6.ฉลัด ธัญว
7.ชันษา งามก 8.ชุติกานต์ นาวา
9.ชุติภา สังข 10.ญาณินท์ ทรัพ
11.ณภัค ศรีว 12.ณิชาภัทร เถาว
13.ทิะย์ โกสิ 14.ธนวัน เหลี
15.ธมนต์ภัทร คงทร 16.ธัชพร ฤกษ์
17.ธันยรัศมิ์ พุ่ม 18.นพ​ลักษณ์​ บุญศ
19.นฤมล เเซ่ 20.นวรัตน์ สีมา
21.นันทิดา ด้วง 22.นิตยา พัฒน
23.นิภา สุวร 24.นิษณา ลิ้ม
25.นุชาวรรณ วีรพ 26.บุญชู จำปา
27.บุพผา ป้อม 28.บุศรินทร์ จานุ
29.เบญจธิดา บงกช 30.ปทุมพร สุขเ
31.ประภาพรรณ งามก 32.พนิดา ตึกแ
33.พยุง ปานพ 34.พรเพ็ญ​ อุดม
35.ภคอร ศุภก 36.มนันรัชต์ ทิมก
37.มาเรียนน่า ดันน 38.มาลิดี จราง
39.รวีวรรณ จะนะ 40.รสรินทร์ ราพิ
41.ราตรี ธนวิ 42.รำพึง คนฑา
43.ลัดดา ศิริ 44.ลำเยา เกตุ
45.วรานุช หาญส 46.วรารัตน์ สมุท
47.วันทนา เสมอ 48.วันทนีย์ เทพค
49.วิยดา ประท 50.วิลาวัณย์ สิงห
51.วิลาสินี สหอา 52.ศศิรดา ฤกษน
53.ศิริกุล สมุท 54.ศิวภา กมลร
55.สุ​นิศา​ วิป​ 56.สุนัน จำปา
57.สุพัตรา​ บุญม 58.สุพีรนันทร์ รัตน
59.เสาวณี เตชะ 60.เสาวลักษณ์ อัศว
61.อนงค์ จำปา 62.อรณิชา แจ้ง
63.อรัญญา ฤกษน 64.อังคณา สุทธ
65.อัจฉริยา เดชะ 66.อารีย์รัตน์ ตาตะ
67.อุไรวรรณ จางว


ผู้สมัครชาย

1.นพพล พงษห 2.นัทธ์โชติ ภมรเ
3.เปรมวิชช์ โพธิ 4.พรชัย คูวา
5.พิสิฐ​พงศ์​ บุญม 6.ภัทรพงศ์ ฤกษ์
7.ภูรินท์ มนต์ 8.ศุภกร วงษ์
9.สมภพ สุทธ 10.สมศักดิ์ สุวร
11.สมศักดิ์ โรจน 12.สุรเดช ตรัย


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน