กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กมลทิพย์ เตชะ 2.กุลพร สามป
3.ขวัญใจ อิเม 4.จันทร์นิภา พงศ์
5.จุราภรณ์ กุลม 6.ชันษา งามก
7.ฐิติรัตน์ จางส 8.ณภัค ศรีว
9.ณัฏฐนันท์ กล่อ 10.ณิชาภัทร เถาว
11.ธนวัน เหลี 12.ธัชพร ฤกษ์
13.ธันยรัศมิ์ พุ่ม 14.ธีรารัตน์ กาพย
15.นพ​ลักษณ์​ บุญศ 16.นวรัตน์ สีมา
17.นัฏฐ์ภัสสร มณีพ 18.นันท์นภัส เตชะ
19.นันทิดา ด้วง 20.น้ำฝน วงษ์
21.นิตยา พัฒน 22.นิภา สุวร
23.นิษณา ลิ้ม 24.นุจรินทร์ อักษ
25.บุญชู จำปา 26.บุศรินทร์ จานุ
27.เบญจธิดา บงกช 28.ประภาพร คณะพ
29.ประภาพรรณ งามก 30.ปาริชาติ ยางค
31.ปิยะภรณ์ เกตุ 32.พนิดา ตึกแ
33.พรประภัสสร ศรีอ 34.พรเพ็ญ​ อุดม
35.พวงเพ็ญ สังข 36.พัชรี กุมม
37.พัณณ์ชิตา พิทั 38.ภคอร ศุภก
39.ภิญญาพัชญ์ จิระ 40.มนันรัชต์ ทิมก
41.มนัสนันท์ ปูรณ 42.มนัสนันท์ ศรีอ
43.มาลิดี จราง 44.รวีวรรณ จะนะ
45.รสรินทร์ ราพิ 46.ราตรี ธนวิ
47.รุ่งลัดดา เจีย 48.ลัดดา ศิริ
49.วรานุช หาญส 50.วันทนา เสมอ
51.วันทนีย์ เทพค 52.วิภาทิพย์ ปิ่น
53.วิลาวัณย์ สิงห 54.วิลาสินี สหอา
55.ศศิรดา ฤกษน 56.ศิริกุล สมุท
57.ศิริเพ็ญ เกีย 58.ศิวภา กมลร
59.ศุภรัตน์ พันธ 60.สมฤทัย ธาตุ
61.สุ​นิศา​ วิป​ 62.สุขสวัสดิ์ บุยเ
63.สุชีรา ซื่อ 64.สุนัน จำปา
65.สุพัตรา​ บุญม 66.สุพีรนันทร์ รัตน
67.สุภาวรรณ แก้ว 68.เสาวณี เตชะ
69.แสง เบญ 70.โสรัตน์ ธีระ
71.อนงค์ จำปา 72.อรณิชา แจ้ง
73.อรัญญา ฤกษน 74.อังคณา สุทธ
75.อัจฉราวดี เตชะ 76.อัจฉริยา เดชะ
77.อารีย์รัตน์ ตาตะ 78.อุไรวรรณ จางว


ผู้สมัครชาย

1.คมเพ็ชร ชุ่ม 2.นพพล พงษห
3.เปรมวิชช์ โพธิ 4.พรชัย คูวา
5.พิสิฐ​พงศ์​ บุญม 6.ภัทรพงศ์ ฤกษ์
7.ภูรินท์ มนต์ 8.ศุภกร วงษ์
9.สมภพ สุทธ 10.สมศักดิ์ สุวร
11.สมศักดิ์ โรจน 12.สุรเดช ตรัย
13.เสน่ห์ สุขไ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน