กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา บัวร 2.กฤษณี เพ็ช
3.กัญญ์ญาภัค ผาสุ 4.กัญญวรรณ มุก
5.กาญจนา บุญว 6.ขวัญใจ วิบู
7.ญาณิกา รุ่ง 8.ญาณินท์ ทรัพ
9.ณัฐจันทร คังค 10.ณัฐธิกานต์ จันท
11.ณิชนันทน์ ไพรว 12.ดวงพร เพ็ช
13.ทัศนา อมาต 14.ทิราพร ลีนา
15.บุญรัตน์ กัณห 16.ปราณี โชคข
17.ปวีณา เทีย 18.เปมิกา ยะปะ
19.พเยาว์ สินส 20.เพ็ญโฉม แฝงส
21.ภคอร ศุภก 22.ภวดี เอกศ
23.ภัคมนฑน์ แสนส 24.แม่ชีวิไล รัตน
25.ยุพาดา ย้อย 26.รสรินทร์ ราพิ
27.วิภาทิพย์ ปิ่น 28.ศรีสมพร รักช
29.ศศิวิมล พรหม 30.ศันสนีย์ สินส
31.สดศรี ใจน้ 32.สมใจ ต่าย
33.สุรางค์ วิจิ 34.เสาวณี หัวใ
35.อรวรรณ หมั่ 36.อัจฉราวดี เตชะ
37.อิงอร ป่าท 38.อุษา เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.ชัยนรินทร์ ศรีน 2.ธวัช ทองเ
3.พรศักดิ์ ลีรั 4.ไมเคิล เทรล
5.ยงศักดิ์ จิวะ 6.วรพัทธ์ ภควง
7.สมชาย มั่น 8.อนุคม จันท


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน