กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 18 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้สมัครหญิง

1.Jiraporn Ruan 2.กนกวรรณ ปัญญ
3.กรวรรณ มูลส 4.กัญญญัท ผิวง
5.กัทลี กิตต 6.กาญจนา นภาท
7.จันทร์นิภา พงศ์ 8.ชไมยพร สุจร
9.ญาตา ศิริ 10.ณัชชารีย์ โชคน
11.ณัฐรัตน ตันศ 12.ดวงพร เพ็ช
13.ทองม้วน พุฒซ 14.ทัศอันน์ ธนนน
15.ทิพวรรณ น้อย 16.ธนนันท์ สิทธ
17.ธัญญพร ชินธ 18.ธัญญพัทธ์ จุติ
19.นงลักษณ์ กิสร 20.นิตยา รัตน
21.นิภา สุวร 22.บุญญพร ชินธ
23.บุญรัตน์ กัณห 24.บุษบงค์ วงษ์
25.เบญจวรรณ ศรีด 26.ประภัสสร ไตรพ
27.ปราญชลี ศรีศ 28.ปริศนา ปทุม
29.ปริษา หิรั 30.พวงทอง ศรีศ
31.พัชรา พัวว 32.พิกุล ชุวา
33.พิกุล รัตน 34.พิชชญา เชยค
35.พิชามญชุ์ เอี่ 36.พิมพ์ลดา เสริ
37.พิมพ์ พิชิ 38.พิไลพรรณ สายล
39.พุทธิดา หล้า 40.ไพลิน อีฟ
41.ภัคจิรา ตันต 42.ภัทรา ศรีธ
43.มณี ธงถา 44.มะลิวัลย์ กอสก
45.เยาวภา สำรี 46.รติพร ชินธ
47.รัตนกร จำปา 48.ราตรี ธนวิ
49.ลดาวัลย์ เนตร 50.ลักษณา หมื่
51.วรนาถ ไตรเ 52.วรรณี อัมภ
53.วารุณี สิทธ 54.วิภา แพรั
55.วิไลพร นิ่ม 56.เวียรยา ยมาภ
57.ศรีสุดา กาญจ 58.ศิรดา ฤกษ์
59.ศิริพร ปริย 60.ศิริลักษณ์ นาคะ
61.ศุภวรรณ มีเจ 62.สนองพร เทีย
63.สมควร พุทธ 64.สมบัติ อาคม
65.สายทิพย์ เลี้ 66.สุขุมาพร อินท
67.สุดธิดา สันต 68.สุทธินุช ภูวง
69.สุธาศินี กุลก 70.สุนิษา มีเจ
71.สุภา เทพร 72.สุมานี สาปร
73.สุวนิตย์ สมัค 74.สุวรรณา หมั่
75.สุวิมล บุญผ 76.สุวิมล เวหา
77.เสาวณี หัวใ 78.หยาดรุ้ง บรรเ
79.อนงค์ ช้อน 80.อรประภา จงอา
81.อรพิน เทีย 82.อรวรรณ หมั่
83.อ้อยทิพย์ เลิศ 84.อังคณา จิตร
85.อัจฉราวดี เตชะ 86.อัจฉราวดี เตชะ
87.อัญชลี ปัญญ 88.อิสราภรณ์ บูรณ
89.อุชุม ชนนท 90.อุไรวรรณ อติว
91.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.กำชัย กอสก 2.เจริญ สมัค
3.ชูชัย สว่า 4.ดำรงค์ เลิศ
5.ปิยะเชษฐ์ สุวร 6.สมศักดิ์ สุวร
7.สุธรรม เลาห 8.อภิวัฒน์ ตั้ง


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน