กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.Jiraporn Ruan 2.กรวรรณ มูลส
3.จิดาภา โภคป 4.จุรีย์ โอมอ
5.ชูจิตต์ พรรค 6.ญาตา ศิริ
7.ฐิติยา มงคล 8.ณนัยนา เวชก
9.ณัชชารีย์ โชคน 10.ณุกูล พิศพ
11.ดวงพร พิศพ 12.ทองม้วน พุฒซ
13.ทัศนีย์ ชูโต 14.ธัญญพร ชินธ
15.นงลักษณ์ สมรู 16.นัฏฐ์ภัสสร มณีพ
17.นิตยา รัตน 18.นิภา สุวร
19.บุญญพร ชินธ 20.บุพพัณห์ ติปย
21.บุษบงค์ วงษ์ 22.เบญจวรรณ ศรีด
23.เบญจวรรณ จันท 24.ประภัสสร ไตรพ
25.ประภาพรรณ งามก 26.ปราญชลี ศรีศ
27.ปริศนา ปทุม 28.ปุณณภา คุปต
29.พนิตตา พลาย 30.พรประภา ภาษิ
31.พวงทอง ศรีศ 32.พิมพ์ พิชิ
33.พิไลพรรณ สายล 34.พิศพรรณ ประเ
35.เพียงใจ วัชร 36.ไพลิน อีฟ
37.ภัทรฤดี สุวร 38.ภัทรา ศรีธ
39.มะลิวัลย์ กอสก 40.เยาวภา สำรี
41.รติพร ชินธ 42.รุ่งรักษ์ จันท
43.ลดาวัลย์ เนตร 44.วรรณี อัมภ
45.วรานุช สุทธ 46.วิภา แพรั
47.เวียรยา ยมาภ 48.ศรีเรือน ปะจา
49.ศรีสุดา กาญจ 50.สนองพร เทีย
51.สมควร พุทธ 52.สายทิพย์ เลี้
53.สุชาดา แซ่แ 54.สุณี แซ่โ
55.สุดจิต พิศพ 56.สุทธินุช ภูวง
57.สุภาพร อ่อน 58.สุรัตดา น้อย
59.สุวนิตย์ สมัค 60.โสภาพรรณ สุนท
61.หยาดรุ้ง บรรเ 62.อนงค์ ช้อน
63.อรดี ไชยเ 64.อรประภา จงอา
65.อรพิน เทีย 66.อ้อยทิพย์ เลิศ
67.อัจฉราวดี เตชะ 68.อัญชลี ปัญญ
69.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.กำชัย กอสก 2.เจริญ สมัค
3.ชูชัย สว่า 4.ดำรงค์ เลิศ
5.ปิติ ปอ 6.ปิยะเชษฐ์ สุวร
7.พลานันท์ ปะจา 8.ระพีพัฒน์ สิทธ
9.สมศักดิ์ สุวร


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน