กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.Jiraporn Ruan 2.กนกพร นฤมิ
3.กฤษณา เทีย 4.กัญญณัช คุ้ม
5.กันยณัฏฐ์ บุญก 6.กิตติยา บุญย
7.จารุวรรณ จารุ 8.จิรวดี วรรณ
9.ชลธิชา ไกรร 10.ชัญญพัชร์ ศาสต
11.ชุติภา จันท 12.ชุติมา สังข
13.ชุมศรี เนีย 14.ณภัสสรณ์ แสงช
15.ณัฐินั สถิต 16.ดวงกมล ยอดร
17.ธนนันท์ สทธิ 18.นวรัตน์ สีมา
19.นวลฤดี พินเ 20.นางสาวรัตนกร นางส
21.น้ำฝน วงษ์ 22.นำพร เหมื
23.นิษณา ลิ้ม 24.นุชฤดี แสงว
25.บุญชู เหมื 26.บุญชู จำปา
27.เบญจวรรณ ราชต 28.ประภัสสร ศิลป
29.ปรัศนี มีชำ 30.ปิยะภรณ์ เกตุ
31.พวงเพ็ญ สังข 32.พารณี ตรีอ
33.พิมพ์ใจ ภู่จ 34.พิราวรรณ น้ำด
35.มธุรส อุดม 36.ยุพดี รัชด
37.เยาวภา มหาส 38.เยาวลักษณ์ ชาญย
39.รสรินทร์ พิมพ 40.ราตรี ธนวิ
41.วนิดา จงวั 42.วันเพ็ญ ปุลพ
43.วีระยา จิตน 44.ศรีสุดา กาญจ
45.ศันสนีย์ เรือ 46.ศิริธร อินท
47.ศุภลักษณ์ โตคล 48.สมควร สุดส
49.สมจิต ดำรง 50.สาวิตรี สังข
51.สุณี แซ่โ 52.สุธิดา ภิญโ
53.สุนัน จำปา 54.สุรางค์ วิจิ
55.แสงดาว ทองเ 56.โสภาพรรณ สุนท
57.อนงค์ จำปา 58.อรพักตร์ พิริ
59.อรพินท์ กอสน 60.อัจฉราวดี เตชะ
61.อัญชลี กอสน 62.อัมพวัน พรหม
63.อายุพร ประส 64.อุไรรัตน์ แสงส
65.เอมปวีร์ เลิศ 66.เอื้ออาทร ครูส


ผู้สมัครชาย

1.กีรติ สิริ 2.ต้องการ แก้ว
3.เตช์รุจน์ สุรส 4.ทวีศักดิ์ คล้า
5.ธนยศ ภุชง 6.ธวัชชัย อาษา
7.ปรพล ประช 8.ประโยชน์ กุมุ
9.ยูคิโอะ ตลาด 10.วิชัย พิริ
11.สถิตย์ คุ้ม 12.สมบูรณ์ วิจิ
13.สุพัฒน์ เลาห


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน