กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 26 มกราคม 2561 - 28 มกราคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.Jiraporn Ruan 2.กนกพร วานิ
3.กนกพร นฤมิ 4.กนกพรรณ์ ตันว
5.กมลฉันท์ มีแส 6.กรพิน สุดส
7.กฤษณา เทีย 8.กัญญณัช คุ้ม
9.กันยณัฏฐ์ บุญก 10.กิตติยา บุญย
11.กุหลาบ บรมท 12.จารุวรรณ จารุ
13.จิรวดี วรรณ 14.จุฑามาศ สร้อ
15.เฉลียว จำปา 16.ชด จำปา
17.ชันษา งามก 18.ชุติภา จันท
19.ชุติมา สังข 20.ชุมศรี เนีย
21.ณภัสสรณ์ แสงช 22.ณัฏฐพิชา สุขส
23.ณัฐนันท์ กฐิน 24.ณัฐินั สถิต
25.ณิชากร ภารด 26.ดนตรี เกษส
27.ดวงกมล ยอดร 28.ธนพร วังศ
29.ธนัชญา ประช 30.นงเยาว์ วัชร
31.นวรัตน์ สีมา 32.นวลฤดี พินเ
33.นันท์นภัส เตชะ 34.นางสาวรัตนกร นางส
35.นาตยา จันข 36.น้ำฝน วงษ์
37.นิษณา ลิ้ม 38.นิสา สร้อ
39.นุชฤดี แสงว 40.บังอร เบญจ
41.บุญชู จำปา 42.ประภาพรรณ งามก
43.ปรัศนี มีชำ 44.ปรีญารัตน มณีว
45.ปรีญารัตน์. มณีว 46.ปิยะภรณ์ เกตุ
47.พวงเพ็ญ สังข 48.พารณี ตรีอ
49.พิมพ์ใจ ภู่จ 50.พิราวรรณ น้ำด
51.มณี ธงถา 52.มธุรส อุดม
53.ยุพดี รัชด 54.เยาวภา มหาส
55.เยาวลักษณ์ ชาญย 56.รสรินทร์ พิมพ
57.รัตนา บุญธ 58.รัตนาภรณ์ พงสะ
59.ราตรี ธนวิ 60.รุ่งวิภา วิบู
61.ลัดดา อัมพ 62.วนิดา จงวั
63.วรรณา รื่น 64.วรัชยา ยงบุ
65.วันเพ็ญ ปุลพ 66.วารินทร์ อาจส
67.วารี อัศว 68.วิมลรัตน์ บุญเ
69.วีระยา จิตน 70.ศรีสุดา กาญจ
71.ศศิธร โคโต 72.ศันสนีย์ เรือ
73.ศิริธร อินท 74.ศุภลักษณ์ โตคล
75.สมควร สุดส 76.สมจิต ดำรง
77.สมถวิล จรเจ 78.สาวิตรี สังข
79.สุกัญญา ศิริ 80.สุกัญญา อัมพ
81.สุฐิดา วัยว 82.สุธาศินี กุลก
83.สุธิดา ภิญโ 84.สุนัน จำปา
85.สุภาพร สุพร 86.สุรางค์ วิจิ
87.เสาวลักษณ์ ชุมะ 88.แสงดาว ทองเ
89.อนงค์ จำปา 90.อรพักตร์ พิริ
91.อรพินท์ กอสน 92.อังค์ริสา วิบู
93.อังสนา วงศ์ 94.อัจฉราวดี เตชะ
95.อัญชลี กอสน 96.อัญชลี ตรีร
97.อัมพวัน พรหม 98.อายุพร ประส
99.อำไพ กุลส 100.อุไรรัตน์ แสงส
101.เอมปวีร์ เลิศ 102.เอื้ออาทร ครูส


ผู้สมัครชาย

1.กรกต กุลก 2.กีรติ สิริ
3.ชนุตร์ ชูรั 4.ชัยสิทธิ์ เกีย
5.ต้องการ แก้ว 6.ทวีศักดิ์ คล้า
7.ธนยศ ภุชง 8.ธวัชชัย อาษา
9.ธิติ วัยว 10.นาทเขษม วานิ
11.บุรินทร์ เอี่ 12.ปรพล ประช
13.ภัทรพงศ์ ฤกษ์ 14.ยูคิโอะ ตลาด
15.วิชัย พิริ 16.วีระพงษ์ ครูส
17.สมบูรณ์ วิจิ 18.สุพัฒน์ เลาห


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน