กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กลมภา กัญจ 2.กัญญา คงงา
3.กัณฐกาญจน์ สระฉ 4.กัทลี กิตต
5.กุลณิษฐ์ เตชว 6.ขนิษฐา เจริ
7.จันทร์นิภา พงศ์ 8.จันทรพร เจริ
9.จันทา ชิวธ 10.จีรวรรณ วงค์
11.ชวรีย์ วิบู 12.ชูจิตร คำตื
13.ฐปณภร เจริ 14.ณัฐนภรณ์ วิวั
15.ณัฐนิชา อินท 16.ณิชาภา ภูมิ
17.ดวงกมล วิวั 18.ทิพวรรณ น้อย
19.ธนภัทร์ วราน 20.นงลักษณ์ กิสร
21.นทษร อินท 22.นพมาศ ศรีส
23.นลภรรณี วชิร 24.นวพร ตั้ง
25.นวลนิต ฉายส 26.นิภา สุวร
27.บัณฑิตย์ บูรณ 28.เบญจวรรณ เอกเ
29.ประทุม จุลค 30.ปริษา หิรั
31.เปี่ยมสุข นาคท 32.พเยาว์ สินส
33.พัชราวไล อัตต 34.พัฒนรัฐ สุวิ
35.พิชชยา เชยค 36.พิมพ์อารธีร์ มณีว
37.เพ็ญศิริ พระร 38.มรรยาท พืชพ
39.มะลิวัลย์ กอสก 40.รจนา จั่น
41.ระพีพรรณ ลวิต 42.ราตรี ธนวิ
43.วรวรรณ คุโณ 44.วราภรณ์ อินท
45.วันเพ็ญ มงคล 46.วิยดา ประท
47.วิไล อาจส 48.วิไลวรรณ เกษต
49.ศรีเพชร ตั้ง 50.ศันสนีย์ สินส
51.ศิริธร พัฒน 52.ศิริพร จินด
53.ศิริลักษณ์ พลัต 54.ศิริลักษณ์ นาคะ
55.สมจิต จูงเ 56.สมาน ต่าย
57.สุกัญญรัตน์ คงงา 58.สุจิตรา สงวน
59.สุดา จินด 60.สุธัญญา พืชพ
61.สุธาศินี กุลก 62.สุรีรัตน์ ด่าน
63.สุรีรัตน์ มณีจ 64.สุวดี ตั้ง
65.สุวรรณี ตั้ง 66.โสภา มาลั
67.อ่อนศรี สายเ 68.อัจฉรา ศุภภ
69.อุราภรณ์ ภานุ 70.อุไร สระฉ
71.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.กำชัย กอสก 2.ชิติพัทธ์ พืชพ
3.ธงไชย กระจ 4.นพดล พืชพ
5.ประพันธ์ ภานุ 6.ยงยุทธ คำตื
7.สมควร ตั้ง 8.สมพงษ์ ฉายส
9.สมมน เตชว 10.สมศักดิ์ สุวร
11.สุนทร กิตต 12.อธิพัฒน์ วิสุ
13.อรรถเศรษฐ์ จริย


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน