กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.กลมภา กัญจ 2.กัญญา คงงา
3.กัญพัจน์ สิทธ 4.กัณฐกาญจน์ สระฉ
5.กัทลี กิตต 6.กุลณิษฐ์ เตชว
7.ขนิษฐา เจริ 8.จันทร์นิภา พงศ์
9.จันทรพร เจริ 10.จันทา ชิวธ
11.จิราพร เรือ 12.ชาต์นัธธ์ ชัยเ
13.ชูจิตร คำตื 14.ฐปณภร เจริ
15.ณิชาภา ภูมิ 16.ทิพวรรณ น้อย
17.ธนภัทร์ วราน 18.นงลักษณ์ กิสร
19.นทษร อินท 20.นพมาศ ศรีส
21.นลภรรณี วชิร 22.นวพร ตั้ง
23.นันทวัน แซ่อ 24.บังอร ภู่พ
25.บัณฑิตย์ บูรณ 26.บุศรินทร์ ต่าย
27.เบญจวรรณ เอกเ 28.เบญจวรรณ ราชต
29.ประทุม จุลค 30.ปรียาพันธ์ เสือ
31.เปี่ยมสุข นาคท 32.พเยาว์ สินส
33.พรรณปพร สระฉ 34.พัชราวไล อัตต
35.พัฒนรัฐ สุวิ 36.พิมพ์อารธีร์ มณีว
37.เพ็ญศิริ พระร 38.มณีกร พิลิ
39.มณีรัตน์ อินเ 40.มรรยาท พืชพ
41.รจนา จั่น 42.ระพีพรรณ ลวิต
43.ราตรี ธนวิ 44.รุ่งลัดดา เจีย
45.ลักษณา หมื่ 46.ลัดดา วราศ
47.วรวรรณ คุโณ 48.วราภรณ์ อินท
49.วันเพ็ญ มงคล 50.วิยดา ประท
51.วิยดา วงศ์ 52.วิไล อาจส
53.วิไลวรรณ เกษต 54.ศรีเพชร ตั้ง
55.ศรีสุดา กาญจ 56.ศันสนีย์ สินส
57.ศิริธร พัฒน 58.ศิริลักษณ์ พลัต
59.สมศรี โรจน 60.สมาน ต่าย
61.สุขศรี สงวน 62.สุจิตรา สงวน
63.สุธัญญา พืชพ 64.สุธาศินี กุลก
65.สุรางค์ อัมพ 66.สุรีรัตน์ ด่าน
67.สุวดี ตั้ง 68.สุวรรณี ตั้ง
69.สุวิมล สันต 70.เสาวณี หัวใ
71.โสภา มาลั 72.อรชร รัถก
73.อรทัย ศยาม 74.อัจฉรา ศุภภ
75.อุราภรณ์ ภานุ 76.อุไร สระฉ
77.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.คำนวณ วราศ 2.ชลชัย วราศ
3.ชิติพัทธ์ พืชพ 4.ณรงค์ศักดิ์ เงิน
5.ธงไชย กระจ 6.นพดล พืชพ
7.ประพันธ์ ภานุ 8.ยงยุทธ คำตื
9.เรืองแสง บรรล 10.วรา วราศ
11.สมควร ตั้ง 12.สมพงษ์ ฉายส
13.สมมน เตชว 14.สุนทร กิตต
15.อธิพัฒน์ วิสุ 16.อรรถเศรษฐ์ จริย


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน