กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 25 กันยายน 2563 - 27 กันยายน 2563

ผู้สมัครหญิง

1.กัทลี กิตต 2.กิรณา เจ้า
3.คุณารัตน์ อ่อน 4.จอมใจ​ ก้อง
5.นิษณา ลิ้ม 6.เบญจธิดา บงกช
7.ปาณดาห์​ วรวิ 8.พนิดา วัฒน
9.วรรณา ธำรง 10.วัชราวรรณ รุ่ง
11.ศุภมน เทีย 12.สุธาศินี กุลก
13.อรพิน เทีย 14.อรุณ เที่


ผู้สมัครชาย

1.ธวัช ทองเ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน