กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กนกวรรณ (น้ำเพ็ชร์) พุกพ 2.กมลพรรณ จำรู
3.กัญญวรรณ มุกธ 4.กัญญารัตน์ มูลศ
5.กาญจนี ละออ 6.กิรณา เจ้า
7.เกตศิรินทร์ งิ้ว 8.เกษณี สาระ
9.โกสุม เสมอ 10.คนิจ คมรั
11.คุณารัตน์ อ่อน 12.จอมใจ​ ก้อง
13.จุฑาพร โทวร 14.เจตนา สถาพ
15.ชัชฌาณ ชูวง 16.ชัญญพัชร์ ศาสต
17.ทัชชกร ศรีว 18.ทิพย์ โกสิ
19.นางสาวกรชนก พลอย 20.นิภา ณ​ ส
21.นิศา ธูปบ 22.บังอร เบญจ
23.ปทุมวดี กิตต 24.ปาณดาห์​ วรวิ
25.ปิยะภรณ์ เกตุ 26.พิชานัน เอื้
27.พิไลพรรณ สายล 28.พุทธิมา สีหไ
29.พูนสุข กิตต 30.มานิตา บุญม
31.ยะนา ฤทธิ 32.รฐา อัคร
33.รวยริน ฉายส 34.รวีญา ยวงน
35.รสรินทร์ ราพิ 36.วรรณา ธำรง
37.วัชราวรรณ รุ่ง 38.วัณนาพร เทพร
39.ศิริพร มูลศ 40.ศิริรัตน์ พึ่ง
41.สายสุนี สุดส 42.สุกรรณดา นุตต
43.สุดารักษ์ เนื่ 44.สุธาศินี กุลก
45.สุนัน จำปา 46.สุนีย์ ศรีธ
47.สุพรทิพย์ พูลส 48.สุภาวดี เสมอ
49.สุรางค์ อำพร 50.เสาวณี หัวใ
51.หทัยรัตน์ ภัทร


ผู้สมัครชาย

1.คงสิทธ์ สุดส 2.จักรฤกษ คล้า
3.ธวัช ทองเ 4.ธีรวุฒิ เฉลิ
5.นุปกรณ์​ ณ​ ส 6.ปณิธิศร์ เอื้
7.ประสิทธิ์ จินด 8.พิทยา บุญเ
9.ร่มไทร พึ่ง 10.วิชัย ไตรถ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน