กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กนกวรรณ(น้ำเพ็ชร์) พุกพ 2.กวินธร ประด
3.กิรณา เจ้า 4.ขวัญฤทัย ใหม่
5.จริยา สมศร 6.จิราพรรณ ทาบุ
7.ชมพูนุท สุวร 8.ญาณินท์ ทรัพ
9.ณัชชารีย์ กล่อ 10.ณัฐณิชา อินท
11.ณัฐธยาน์ ปัญห 12.ดวงพร เพ็ช
13.ทัศนา อมาต 14.ทิพวรรณ ไชยท
15.ธนพร เกษต 16.ธัชพร ฤกษ์
17.นพวรรณ พลาจ 18.นุชนารถ บุญช
19.บังอร สุขง 20.เบญญา ตั้ง
21.ปาณิษา เพชร 22.ปิยนุช ปรัช
23.ปุณณภา เพชร 24.พรทิพย์ สมเก
25.พรประภา ภาษิ 26.พรพิศ มหาอ
27.พัชรา อภัย 28.มยุรี บุญป
29.ยุพดี ศิริ 30.รวีญา ยวงน
31.รสรินทร์ ราพิ 32.ราตรี พนัง
33.ราตรี ธนวิ 34.รำพึง คนทา
35.ลำเยา เกตุ 36.วรารัตน์ ม่วง
37.วริญา แจ้ง 38.วิภา บุญพ
39.ศศิพร ญะวง 40.สภาวดี หมื่
41.สุขศรี สงวน 42.สุทิพร พูนผ
43.สุธาศินี กุลก 44.สุนัน จำปา
45.อัจฉราวดี เตชะ 46.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.แกล้วกล้า แก้ว 2.จตุรงค์ ลังก
3.ชูชัย สว่า 4.ธวัช ทองเ
5.ธานี ศิริ 6.ปูรณ์ พชรป
7.พงษภัทร ทาดั 8.วันชัย พยัค
9.ศิวกร เกษต 10.สงกรานต์ วงศ์
11.สมเกียรติ วงศ์


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน