กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน
ระหว่าง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 - 29 พฤศจิกายน 2563

ผู้สมัครหญิง

1.กัลยกร ตันศ 2.กิรณา เจ้า
3.คนึง​นิจ กาญจ 4.จริยา สมศร
5.จุฬาลักษณ์ โล่ห 6.ชมพูนุท สุวร
7.ณัชชารีย์ กล่อ 8.ณัฏฐนันท์ กล่อ
9.ณัฐณิชา อินท 10.ดวงพร เพ็ช
11.ทิพย์ โกสิ 12.ทิพวรรณ น้อย
13.ธัญญลักษณ์ รุจิ 14.นภกุล รุขส
15.นุชนารถ บุญช 16.บุญยวีร์ กล่อ
17.เบญญา ตั้ง 18.ปาณิษา เพชร
19.พรทิพย์ สมเก 20.พรประภา ภาษิ
21.พรพิศ มหาอ 22.พารณี ตรีอ
23.พูลฤกษ์ เปาน 24.มยุรี บุญพ
25.รสรินทร์ ราพิ 26.ราตรี ธนวิ
27.วริญา แจ้ง 28.วาสนา เหมา
29.ศศิพร ญะวง 30.ศิริรัตน์ ตั้ง
31.ศุภมน เทีย 32.สายทิพย์ เลี้
33.สุขศรี สงวน 34.สุธาศินี กุลก
35.สุวรรณี พงศ์ 36.เสาวณี หัวใ
37.อัจฉรา ศุภภ 38.เอี้อมเดือน พงษ์


ผู้สมัครชาย

1.แกล้วกล้า แก้ว 2.ชูชัย สว่า
3.ธงไชย กระจ 4.ธวัช ทองเ
5.ธานี ศิริ 6.ธีรเมศร์ กล่อ
7.ปูรณ์ พชรป 8.มนัส ตั้ง
9.ศรีคง ศรีถ 10.ศิวกร เกษต
11.สงกรานต์ วงศ์ 12.สมเกียรติ วงศ์
13.อานุภาพ แจ้ง


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน