กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 16 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563

ผู้สมัครหญิง

1.กมลทิพย์ เตชะ 2.กรรณิกา บัวร
3.กันยารัตน์ อุบล 4.กันยาวีร์ จีนะ
5.กุญช์ชญา เสนะ 6.จุฑารัตน์ คุ้ม
7.ชนิดา ยุกต 8.ชัญญพัชร์ ศาสต
9.ณัฐณิชา อินท 10.ณัฐปรียา วัฒน
11.ณัฐพัชร์ สาคร 12.ดารณี พรปร
13.ตานยา ยิ 14.ธรรพณมนอร พุทธ
15.นทษร อินท 16.นพวรรณ บุญร
17.นันท์นภัส คำม่ 18.นันท์นภัส เตชะ
19.นารีรัตน์ สายธ 20.นิตยา พัฒน
21.นิภา สุวร 22.ปทุมวดี กิตต
23.ประนอม อ้นร 24.ปวริศา นิลบ
25.ผุสดี ก่อเ 26.พูนสุข กิตต
27.ยุคุนธร พงศ์ 28.รัชนี วงศ์
29.รัศมี ธรรม 30.วราพร พินิ
31.วริญา แจ้ง 32.สารภี พุฒค
33.สุดารักษ์ เนื่ 34.สุธิดา โตพั
35.สุภาวรรณ สินศ 36.สุรชา สุขส
37.อรุณ เที่ 38.อัญชลี ตั้ง
39.อัยญดา ทองค


ผู้สมัครชาย

1.ต้องเจตน์ พฤกษ 2.ธวัช ทองเ
3.สมศักดิ์ สุวร 4.สะอาด ช้าง
5.อานุภาพ แจ้ง


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน