กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 21 สิงหาคม 2563 - 23 สิงหาคม 2563

ผู้สมัครหญิง

1.Marianna D’An 2.กันยณัฏฐ์ บุญก
3.กัลยกร ตันศ 4.กิรณา เจ้า
5.เกษร ระมั 6.จิราพร เรือ
7.จุฬาภรณ์ บำรุ 8.ชมพูนุต อมรร
9.ฐิติรัตน์ ทักษ 10.ณัชชารีย์ กล่อ
11.ณัฏฐนันท์ กล่อ 12.ณัฐจันทร คังค
13.ณัฐรัตน์ ตันศ 14.ติณณ์ปวีร์ วัชร
15.ทิพย์วิภา วิชั 16.ธนัชยา พัฒน
17.นงลักษณ์ กิสร 18.นฤภร คงชว
19.นิชานันท์ ชมกล 20.นิษณา ลิ้ม
21.บุญยวีร์ กล่อ 22.ปวีณา เดชค
23.พรนิภา เพช 24.พัชรี ศรีส
25.พิมพ์ชญา ภัทร 26.เพชรรัตน์ โอภา
27.ภัทรฤทัย เพ่ง 28.มาลัย ชีวน
29.มาลี พึ่ง 30.รสรินทร์ ราพิ
31.รำพึง คนทา 32.วรภรณ์ วัฒน
33.วราพร พินิ 34.วัชราวรรณ รุ่ง
35.วาสนา เหมา 36.วิภาทิพย์ ปิ่น
37.ศรีสอางค์ ศรีอ 38.ศศิธร โคโต
39.สมควร สุดส 40.สมบัติ อาคม
41.สิริรัตน์ มะโน 42.สุกัญญา พัฒเ
43.สุขสวัสดิ์ บุญเ 44.สุทธินุช ภูวง
45.สุธาศินี กุลก 46.สุนิษา มีเจ
47.สุวรรณี พงศ์ 48.เสาวณี หัวใ
49.โสภี ชาวน 50.อรชร ตั๋ง
51.อังสนา วงศ์ 52.อัจฉราวดี เตชะ
53.อัญธิกา มะโน 54.ไอรินทร์ เศรษ


ผู้สมัครชาย

1.แกล้วกล้า แก้ว 2.ชูชัย สว่า
3.ณัฐพล สิงท 4.ธงไชย กระจ
5.ธงไชย สมะจ 6.ธวัช ทองเ
7.ธีรเมศร์ กล่อ 8.แผน จันท
9.พรพิภพ อาคม 10.พัฒนะ ปริย
11.วรพจน์ ฉิมว 12.วิชัย เกษม
13.ศรีคง ศรีถ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน