กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน
ระหว่าง วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - 28 กรกฎาคม 2563

ผู้สมัครหญิง

1.จันทร์นิภา พงศ์ 2.จีรวรรณ วงค์
3.ชนกานต์ แสนย 4.ฐปณภร เจริ
5.ดวงพร เพ็ช 6.นิภา ณ สง
7.พรทิพย์ สมเก 8.ยุคลธร ยกมา
9.ราตรี ธนวิ 10.วนันยา สนิท
11.วริญา แจ้ง 12.วัชรี แพงห
13.วิภาทิพย์ ปิ่น 14.สุวรรณี พงศ์


ผู้สมัครชาย

1.ชูชัย สว่า 2.ณัฐพล สิงท
3.ธวัช ทองเ 4.นุปกรณ์ ณ สง
5.อานุภาพ แจ้ง


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน