กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กุหลาบ พลาย 2.จรัสกมล แสงภ
3.จันทร์นิภา พงศ์ 4.จีรวรรณ วงค์
5.ชนกานต์ แสนย 6.ชนานันท์ มนตร
7.ฐปณภร เจริ 8.ณัฐณิชา อินท
9.ดวงพร เพ็ช 10.ทัศนา อมาต
11.ธนพร วังศ 12.นิภา ณ สง
13.พรทิพย์ สมเก 14.ยุคลธร ยกมา
15.รวิภา แสงด 16.ราตรี ธนวิ
17.รุ่งศิริ สุริ 18.วนันยา สนิท
19.วริญา แจ้ง 20.วัชรี แพงห
21.วาสนา เหมา 22.วิชญ์ชยากร ณิชา
23.วิภาทิพย์ ปิ่น 24.ศรีอาภรณ์ พันท
25.สายทิพย์ เลี้ 26.สุดารักษ์ เนื่
27.สุนิษา มีเจ 28.สุวรรณี พงศ์
29.เสาวนีย์ เสาว 30.อรวรรณ เลี้
31.อำเภา คงปร


ผู้สมัครชาย

1.ชูชัย สว่า 2.ณัฐพล สิงท
3.ธวัช ทองเ 4.นุปกรณ์ ณ สง
5.อานุภาพ แจ้ง


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน