กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - 24 พฤศจิกายน 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กนกวรรณ สุพร 2.กฤษณา อารี
3.กัญจนา นิธิ 4.กิตติยา นะสา
5.กิรณา เจ้า 6.กุลธิดา สะอา
7.กุลอิงคพร กล้า 8.เกตศิรินทร์ งิ้ว
9.จตุพร ฤกษ์ 10.จันทนา รัตน
11.จิตราภรณ์ เชาว 12.จิราภรณ์ ปิยะ
13.ช้องมาศ บุญพ 14.ชุลีพร เจีย
15.ดวงจิต พานิ 16.ดวงทิพย์ อนัน
17.ดวงทิพย์ ธนาภ 18.ดาริกา นิธิ
19.ทรงศรี ตัณฑ 20.ทัดดาว โพธิ
21.ทิศมณฑ์ ไตรว 22.ธารินี โสวส
23.นงนุช จิตร 24.นงลักษณ์ ขวัญ
25.นันทิยา ธ เช 26.น้ำฝน วงษ์
27.นิตยา ลีนะ 28.นิตย์ เปี่
29.นิภา สุวร 30.บุญยวีร์ กล่อ
31.เบญญาภา แพงไ 32.ปณิดา อุดม
33.พัชธรินทร์ กระจ 34.พัชรา นันท
35.พิมพ์ชญา ภัทร 36.พิศมัย เทพพ
37.พุทธิมา สีหไ 38.เพชรรัตน์ โอภา
39.ภควดี นนทพ 40.ภคอร ศุภก
41.มานี คุณา 42.รสรินทร์ ราพิ
43.รัชนี วงศ์ 44.รินทร์นิยา ล้อวงศ์รัตนากร lowo
45. โรมศรัตน์ สิทธ 46.ลักษ์เล่ อ่อง
47.วรงค์พร ดวงม 48.วรรณนภา เพีย
49.วรรณพัทธ์ รุจด 50.วรรลภา ภูวธ
51.วราภรณ์ แซ่อ 52.วลีรัตน์ เชื้
53.วัชราวรรณ รุ่ง 54.วัชรี พงษ์
55.วัณนาพร เทพร 56.วาที ชื่น
57.วิไล รัตน 58.วีระวรรณ ขันต
59.ศันสนีย์ เรือ 60.สร้อยฟ้า กุลก
61.สุกัญญา พัฒเ 62.สุทธิสุดา รอดจ
63.สุนันท์ ศรีว 64.สุนีย์ เตโช
65.สุพัตรา กาหล 66.สุริยา บุญภ
67.สุวรรณา ท่าห 68.สุวรรณา แก้ว
69.สุวรรณี พงศ์ 70.อนงค์ วุฒิ
71.อัจฉราพร คูวา 72.อัจฉราวดี เตชะ
73.อาริตา เมนะ 74.อารฺณี จิตร
75.อิสราภรณ์ บูรณ 76.อิสรีย์ จิระ


ผู้สมัครชาย

1.ตะวัน ธนวส 2.ธวัช ทองเ
3.ธวัชชัย ไวยว 4.วีรพล เลขส
5.สมบัติ ท่าห 6.สมพงษ์ นิตย
7.สมศักดิ์ สุวร 8.สุรศักดิ์ อารั
9.สุรัตน์ ภูวธ 10.อัครพล สันว
11.อานนท์ กิจเ 12.อานุภาพ แจ้ง
13.เอกรัฐ เมนะ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน