กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - 24 พฤศจิกายน 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กัญญ์วรา ศรีจ 2.เกตศิรินทร์ งิ้ว
3.จตุพร ฤกษ์ 4.จันทนา รัตน
5.จิ​ราภรณ์​ หริ​ 6.จิตราภรณ์ เชาว
7.ช้องมาศ บุญพ 8.ชุลีพร เจีย
9.ญาณิกา ภูวธ 10.ทรงศรี ตัณฑ
11.ทัดดาว โพธิ 12.นงนุช จิตร
13.นงลักษณ์ ขวัญ 14.นันทิยา ธ เช
15.นิตยา ลีนะ 16.พนมขวัญ เจริ
17.พรพรรณ คุณา 18.พัชรา นันท
19.พิมพ์ชญา ภัทร 20.พิศมัย เทพพ
21.เพชรรัตน์ โอภา 22.วรงค์พร ดวงม
23.วรรณนภา เพีย 24.วรรณพัทธ์ รุจด
25.วรรลภา ภูวธ 26.วลีรัตน์ เชื้
27.วัชรี พงษ์ 28.วาที ชื่น
29.วาสนา แสงร 30.วีระวรรณ ขันต
31.สุนีย์ เตโช 32.สุพัตรา กาหล
33.สุริยา บุญภ 34.อนงค์ วุฒิ
35.อัจฉราวดี เตชะ 36.อารฺณี จิตร
37.อิสราภรณ์ บูรณ


ผู้สมัครชาย

1.ธวัชชัย ไวยว 2.นรธัช ภูวธ
3.สุรัตน์ ภูวธ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน