กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กนกวรรณ พุกพ 2.กมลรัตน์ เเซ่
3.กฤษณา อารี 4.กุลกานต์ ตันต
5.เกตุแก้ว เพีย 6.เกษร สิงห
7.ขวัญใจ ตระก 8.จอมขวัญ แจ่ม
9.จิตภินันท์​ พิพั 10.จิราภรณ์​ หริน
11.จิศรัณยา วรรณ 12.เฉลียว จำปา
13.ชุติกานต์ นาวา 14.ฐิติรัตน์ ทักษ
15.ณรันย์ฌา ฤทธิ 16.ดวงใจ หอวณ
17.ดวงทิพย์ ธนาภ 18.ดวงนภา คนกล
19.ทิพวรรณ สุรธ 20.ทิพวรรณ​ ตระก
21.เทียมจันทร์ ฉัตร 22.ธนิดา เตชา
23.ธมลภัค โชติ 24.ธาริณี ปั้น
25.นพลักษณ์ บุณศ 26.นฤมล เเซ่
27.นวรัตน์ สีมา 28.นาถชญา ชวกุ
29.นิภา สุวร 30.บุญชู จำปา
31.เบญจธิดา บงกช 32.ปภพพร สอดจ
33.ประอรนุช ตุลย 34.ปวีณ์ริศา มาเห
35.ปุณชธี พวงม 36.พร​เพ็ญ​ อุดม
37.พรรณทิภา สุทธ 38.พิมพ์ชญา ภัทร
39.พิราภรณ์ ศิริ 40.พูนศรี ปัทม
41.เพชรา อัศว 42.ไพลิน จันท
43.ภิรมย์​ ชัยด 44.มัลลิกา ถนอม
45.มาลิดี จราง 46.แม่หนู​ ชัยด
47.ยุคลธร ยกมา 48.รสรินทร์ ราพิ
49.ราตรี พนัง 50.เล็ก ฤทธิ
51.วรรณนภา เพีย 52.วรรณา แช๋ล
53.วรารัตน์ ม่วง 54.วัฒทณี ประเ
55.วิญญ นาวา 56.วิภาวรรณ์ วิวร
57.ศิริพร จันท 58.ศิวภา กมลร
59.สุกัญญา สมนา 60.สุคนทิพย์ รุ่ง
61.สุจริต​รา เกษร 62.สุทธิ​ณี จิตต
63.สุนัน จำปา 64.สุนันทนา นวลล
65.สุนิษา มีเจ 66.สุพัตรา บุญ​
67.สุวรรณ​า ศิริ 68.สุวรรณา สุวร
69.สุวรรณา ส. ศ 70.สุวรรณา แก้ว
71.สุวรรณี พงศ์ 72.สุวิมล เกรี
73.หัสนา ลีนะ 74.อนงค์ จำปา
75.อรทัย ปาละ 76.อริสา ปิ่น
77.อัจฉริยา เดชะ 78.อัจนา ใจซื


ผู้สมัครชาย

1.กิตติศักดิ์ บุญภ 2.เกรียง จันท
3.จรัญ เผือ 4.จิรัฏฐ์ ดาวแ
5.ปณัยกร เต้บ 6.สมศักดิ์ สุวร
7.สุรเชษฐ์ นาวา


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน