กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 23 สิงหาคม 2562 - 25 สิงหาคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กฤติยา ใจสุ 2.กุลกานต์ ตันต
3.เกตุแก้ว เพีย 4.เกษร สิงห
5.จันทร์รัตน์ เจริ 6.จิตภินันท์​ พิพั
7.จิรา วศิน 8.จิศรัณยา วรรณ
9.ณิชาภา กมลค 10.ดวงใจ หอวณ
11.ทิพวรรณ สุรธ 12.ทิพวรรณ​ ตระก
13.นพลักษณ์ บุณศ 14.นวรัตน์ สีมา
15.เบญจธิดา บงกช 16.ประอรนุช ตุลย
17.เปมิกา ยะปะ 18.พร​เพ็ญ​ อุดม
19.พรรณทิภา สุทธ 20.พัชรา มนูช
21.พูนศรี ปัทม 22.เพชรา อัศว
23.เยาวลักษณ์ ชาญย 24.ราตรี พนัง
25.ลลิตา ตั้ง 26.วรรณนภา เพีย
27.วราพร รัตน 28.วิภาทิพย์ ปิ่น
29.วิลัยวัลย์ บรรพ 30.ศิวภา กมลร
31.สุทธิ​ณี จิตต 32.สุพัตรา บุญ​
33.สุวรรณ​า ศิริ 34.สุวรรณา ส. ศ
35.สุวรรณา แก้ว 36.สุวิมล เกรี
37.แสงเดือน บุญศ 38.อรทัย ปาละ
39.อริสา ปิ่น


ผู้สมัครชาย

1.จรัญ เผือ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน