กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 23 สิงหาคม 2562 - 25 สิงหาคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กมลรัตน์ เเซ่ 2.กฤติยา ใจสุ
3.กฤษณา อารี 4.กาญจนา เหมะ
5.กุลกานต์ ตันต 6.เกตุแก้ว เพีย
7.เกษร สิงห 8.จอมขวัญ แจ่ม
9.จันทร์รัตน์ เจริ 10.จิตภินันท์​ พิพั
11.จิรา วศิน 12.จิศรัณยา วรรณ
13.เจนจิรา เพ็ง 14.เฉลียว จำปา
15.ชุติกานต์ นาวา 16.ณิชาภา กมลค
17.ดวงใจ หอวณ 18.ดวงทิพย์ ธนาภ
19.ทิพวรรณ สุรธ 20.ทิพวรรณ​ ตระก
21.เทียมจันทร์ ฉัตร 22.ธัญญานันท์ นิธิ
23.นพลักษณ์ บุณศ 24.นวรัตน์ สีมา
25.นาถชญา ชวกุ 26.นิภา สุวร
27.นุชนารถ จินด 28.เบญจธิดา บงกช
29.ปฏิมาภรณ์ วงศ์ 30.ประอรนุช ตุลย
31.ปุณชธี พวงม 32.เปมิกา ยะปะ
33.พร​เพ็ญ​ อุดม 34.พรรณทิภา สุทธ
35.พัชรา มนูช 36.พัชรี ศรีส
37.พิชชานันท์ กิจเ 38.พิมพ์ชญา ภัทร
39.พูนศรี ปัทม 40.เพชรรัตน์ โอภา
41.เพชรา อัศว 42.เพียงใจ อาทิ
43.ภิรมย์​ ชัยด 44.มัชฌิมา เลาว
45.มาลิดี จราง 46.แม่หนู​ ชัยด
47.เยาวลักษณ์ ชาญย 48.ราตรี พนัง
49.ลลิตา ตั้ง 50.วรรณนภา เพีย
51.วรรณา แช๋ล 52.วราพร รัตน
53.วิญญ นาวา 54.วิภาดา เอื้
55.วิภาทิพย์ ปิ่น 56.วิภาวรรณ์ วิวร
57.วิลัยวัลย์ บรรพ 58.ศิริพร จันท
59.ศิวภา กมลร 60.สมจิต ดำรง
61.สุกัญญา สมนา 62.สุจริต​รา เกษร
63.สุทธิ​ณี จิตต 64.สุนัน จำปา
65.สุนันทนา นวลล 66.สุนิษา มีเจ
67.สุพัตรา บุญ​ 68.สุวรรณ​า ศิริ
69.สุวรรณา สุวร 70.สุวรรณา ส. ศ
71.สุวรรณา แก้ว 72.สุวรรณี พงศ์
73.สุวิมล เกรี 74.แสงเดือน บุญศ
75.อรทัย ปาละ 76.อริสา ปิ่น
77.อัจฉริยา เดชะ


ผู้สมัครชาย

1.เกรียง จันท 2.จรัญ เผือ
3.พสิษฐ์ สืบพ 4.สมศักดิ์ สุวร
5.สุรเชษฐ์ นาวา


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน