กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน
ระหว่าง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 - 20 พฤษภาคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กฤษณี เยพิ 2.กัทลี กิตต
3.กุลชญา เจริ 4.เก็บรัก พุฒค
5.ขวัญชนก เหลา 6.ชนกานต์ แสนย
7.ชารินี ตึกแ 8.ญาณินท์ ทรัพ
9.ทัศนา อมาต 10.ทิพย์ โกสิ
11.ประพัศษร โอ่ป 12.พนิดา ตึกแ
13.พรทิพย์ สมเก 14.พิมพ์วิมล กิตต
15.ภคอร ศุภก 16.รุ่งนภา สุวร
17.วิภาทิพย์ ปิ่น 18.วิภาพร พิลึ
19.วิยดา ประท 20.วิลาวัณย์ สิงห
21.ศิริเนตร สุนท 22.สมทัศน์ พัจน
23.สุภาศรี สีแส 24.สุวดี ตั้ง
25.อัจฉราวดี เตชะ 26.อัยย์อาลิชา แสนเ


ผู้สมัครชาย

1.ธวัช ทองเ 2.มานพ ทรัพ
3.เมธี พิลึ 4.ไมตรี บุญส


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน