กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา โกสิ 2.กฤษณี เพ็ช
3.กัญญนัท ผิวง 4.กัทลี กิตต
5.กัลยารัตน์ ว่อง 6.กุลชญา เจริ
7.จันทร์นิภา พงศ์ 8.จิตติมา จิตร
9.ชนัญญา กมลย 10.ชารินี ตึกแ
11.ชุตินันท์ สนั่ 12.ชุลีพร เจีย
13.ชูจิตต์ พรรค 14.ญาณินท์ ทรัพ
15.ณัฐณิชา อินท 16.ดวงทิพย์ ธนาภ
17.ทัศนา อมาต 18.ทิพย์ โกสิ
19.นวพร ตั้ง 20.นันทิยา ธ. เ
21.นิตย์ เปี่ 22.ปวริศา เลี้
23.ปารดา ไตลั 24.ปุณชธี พวงม
25.พนิดา ตึกแ 26.ภคอร ศุภก
27.รสรินทร์ ราพิ 28.ราตรี ธนวิ
29.วาสนา แสงร 30.วิภาทิพย์ ปิ่น
31.วิลาวัณย์ สิงห 32.วิไลรัตน์ ไพรอ
33.ศรีเพชร ตั้ง 34.สายทิพย์ เลี้
35.สุขศรี สงวน 36.สุนัน จำปา
37.สุปราณี ตั้ง 38.สุภา เทพร
39.สุภาศรี สีแส 40.สุวดี ตั้ง
41.สุวรรณี พงศ์ 42.สุวรรณี ตั้ง
43.เสาวณี หัวใ 44.อรพิน เทีย
45.อัจฉราวดี เตชะ 46.อัจฉรียา ว่อง
47.อัยย์อาลิชา แสนเ 48.อุชุม ชนนท
49.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.เกรียง จันท 2.จตุรงค์ ลังก
3.ชาติศักรินทร์ พาหุ 4.ชูชัย สว่า
5.ธวัช ทองเ 6.พงศ์ภพ สรรพ
7.พัชรวัฒน์ ธนทร 8.มานพ ทรัพ
9.ไมตรี บุญส 10.วีรชาติ มูลร


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน