กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 29 มีนาคม 2562 - 31 มีนาคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.Marianna D’An 2.กรรณิกา โกสิ
3.กรวินท์ วงศ์ 4.กัญญวรรณ มุกธ
5.กาญจนาวรรณ เชื้ 6.กาญจนี ละออ
7.เกตศิรินทร์ งิ้ว 8.จันทร์แรม บริบ
9.จิราภรณ์​ หริน 10.เฉลียว จำปา
11.ชัญญพัชร์ ศาสต 12.ณัฐสิมา บริบ
13.ทิพย์ โกสิ 14.นันท์นภัส เตชะ
15.นิชานันท์ ชมกล 16.นิภา ขันด
17.นิภา ณ สง 18.นิศวร์ชญา เลิศ
19.นิสา สร้อ 20.บุญจิรา ถึงส
21.บุญชู จำปา 22.ปราญชลี ศรีศ
23.พยุง ปานพ 24.พัณณ์ชิตา พิทั
25.พิกุล ชุวา 26.พิศชาอร พรมส
27.พุทธิมา สีหไ 28.เพ็ญพิมล เปรม
29.ภคอร ศุภก 30.มนฤดี ตั้ง
31.มาเรีนน่า ดันน 32.ยุคุนธร พงศ์
33.รสรินทร์ ราพิ 34.รัชนี ธีรเ
35.ลดาวัลย์ เนตร 36.วรงค์พร ดวงม
37.วไลพร ปริบ 38.วันทนา เสมอ
39.วารุณี สิทธ 40.วิจิตร ชีวช
41.วิภาทิพย์ ปิ่น 42.วิมล ชีวช
43.วิยดา วงศ์ 44.วิลัยวัลย์ บรรพ
45.ศรีสมพร รักษ 46.ศศิธร หิรั
47.สมศรี ยอดย 48.สมัชญา หอมจ
49.สำฤทธิ์ แสงส 50.สืบศรี จันท
51.สุกัญญา พัฒเ 52.สุชีดา อัศว
53.สุทธิสุดา รอดจ 54.สุธาสินี อินท
55.สุนัน จำปา 56.สุพัตรา ดำรง
57.สุภาวดี เพิ่ 58.เสาวณี หัวใ
59.เสาวลักษณ์ อัศว 60.แสงดาว ทองเ
61.โสภี ชาวน 62.อนงค์ จำปา
63.อรประภา จงอา 64.อรุณ เที่
65.อัจฉราวดี เตชะ 66.อุไรวรรณ จางว


ผู้สมัครชาย

1.กานต์ เหล่ 2.จักรกฤช คล้อ
3.จารุตม์ อุปร 4.เจริญศักดิ์ วชิร
5.ชลกร ลักษ 6.ชลภัก ชูศร
7.ชูชัย สว่า 8.ณัฐวุฒิ ตันต
9.ทรงศักดิ์ สุดเ 10.ทัพพานันต์ ตันส
11.ทีป์ชลิต พรหม 12.ธนพล ธนไพ
13.ธนวันต์ เพิ่ 14.ธนิต เผ่า
15.ธวัช ทองเ 16.ธันวา อินท
17.ธานี เงาฉ 18.เบญจพล เบญจ
19.ปรีดิ์ เทีย 20.พงษ์พัฒน์ ชัยท
21.ภิรายุ บุญค 22.รัถพงศ์ สัตย
23.วรเมธ ประเ 24.วันชัย เพิ่
25.วิศรุต ศิริ 26.วิศรุตอลิสเตอร์ แมคม
27.สมศักดิ์ นิติ 28.สรวิชญ์ เตชะ
29.สุขสันต์ สกุล


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน