กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.Marianna D’An 2.กรรณิกา โกสิ
3.กัญญวรรณ มุกธ 4.กันยารัตน์ รัตน
5.กัลยาณี แซ่เ 6.กัลยารัตน์ ว่อง
7.กาญจนาวรรณ เชื้ 8.กาญจนี ละออ
9.กานติ์ชนิด เลอศ 10.เกตศิรินทร์ งิ้ว
11.จรัสศรี จิรั 12.จันทรา ศรีบ
13.จุฑาลักษณ์ ใจเพ 14.เฉลียว จำปา
15.ทองปาน บุญก 16.ทิพย์ โกสิ
17.ธนัชพร เลขว 18.ธาราทิพย์ มะลิ
19.นฤมล เเซ่ 20.นิภา ขันด
21.นิภา ณ สง 22.บุญจิรา ถึงส
23.บุญชู จำปา 24.ปณิดา อุดม
25.ปราญชลี ศรีศ 26.พยุง ปานพ
27.พรประภา ภาษิ 28.พัณณ์ชิตา พิทั
29.พิศชาอร พรมส 30.พิศมัย อุบล
31.พุทธิมา สีหไ 32.เพ็ญพิมล เปรม
33.ภคอร ศุภก 34.มัลลิกา พรหม
35.รสรินทร์ ราพิ 36.รัชนี ธีรเ
37.ละเอียด งามช 38.วรลักษณ์ ทองร
39.วันทนา เสมอ 40.วารุณี สิทธ
41.วิจิตร ชีวช 42.วิภาทิพย์ ปิ่น
43.วิมล ชีวช 44.วิลัยวัลย์ บรรพ
45.ศรีสมพร รักษ 46.สมมารถ หอมจ
47.สมศรี ยอดย 48.สมัชญา หอมจ
49.สำฤทธิ์ แสงส 50.สิริกร แก้ว
51.สืบศรี จันท 52.สุกัญญา พัฒเ
53.สุชีดา อัศว 54.สุถรา คุ้ม
55.สุธาสินี อินท 56.สุนัน จำปา
57.สุนีย์ เตโช 58.เสาวลักษณ์ อัศว
59.แสงจันทร์ โสตถ 60.แสงดาว ทองเ
61.โสภี ชาวน 62.อนงค์ จำปา
63.อภิษฎี มูสิ 64.อรประภา จงอา
65.อรุณ เที่ 66.อัจจิมา จันท
67.อัจฉราวดี เตชะ


ผู้สมัครชาย

1.กานต์ เหล่ 2.เจริญศักดิ์ วชิร
3.ณัฐวุฒิ ตันต 4.ดิศพงศ์ จันท
5.ทรงศักดิ์ สุดเ 6.ทศพร กาญจ
7.ธนิต เผ่า 8.ธันวา อินท
9.ธานี เงาฉ 10.พงษ์พัฒน์ ชัยท
11.พัทธดนย์ ยั่ง 12.สมศักดิ์ โรจน
13.สมศักดิ์ นิ 14.สรพล สุนท
15.สุขสันต์ สกุล


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน