กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 18 มกราคม 2562 - 20 มกราคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กชพร ตีระ 2.กนกวรรณ ปัญญ
3.กัณฐิกา กาญจ 4.กันยณัฏฐ์ บุญก
5.กัลยกร ตันศ 6.เกศินี หัตถ
7.คุณิ ตา อัญช 8.จริยา ดำรง
9.จันทร์นิภา พงศ์ 10.จินตนา จุลก
11.จิราพร เรือ 12.จิราภรณ์ เวทส
13.จุฑามาศ สร้อ 14.จุฑารัตน์ ทิพผ
15.จุรีย์รัตน์ อมรป 16.ญาณิกา ภูวธ
17.ญาณิพัชญ์ ช่อป 18.ณตวัน องค์
19.ณภัสสรณ์ แสงช 20.ณัฐรัตน์ ตันศ
21.ทิพย์วดี แย้ม 22.เทียมจันทร์ ฉัตร
23.ธีรวรรณ พรหม 24.นธีทิพ แสนส
25.นพมาศ กิตต 26.นวลพลอย จันท
27.นันทิยา ธ. เ 28.นิสา สร้อ
29.นุชฤดี แสงว 30.เบญภา อัคร
31.ปนัดดา อิศร 32.ปราณี มาโน
33.ปารีณา เอี่ 34.พนิดา ตึกแ
35.พรทิพย์ นิรั 36.พรพิมล สตาง
37.พรพิศ มหาอ 38.พรรณพรรษ ช่อป
39.พิกุล รัตน 40.พิกุล ช้าง
41.ภัทรสุดา สลัก 42.มนชนก แย้ม
43.มาลี อนุต 44.ยุคุนธร พงศ์
45.เยาวลักษณ์ ชาญย 46.รวิษฎา องค์
47.รสรินทร์ ราพิ 48.รัตนาภรณ์ อุนค
49.ราตรี ธนวิ 50.รินทร์นิยา ล้อว
51.ลดารัตน์ โชคะ 52.วรรลภา ภูวธ
53.วรากรณ์ รอดบ 54.วัชรินทร์ พรหม
55.วันชัย พยัค 56.วันเพ็ญ ปุลพ
57.วิยดา ประท 58.วิลาวัณย์ สิงห
59.ศริยา ปราบ 60.ศศิธร โคโต
61.ศิริกุล ศรีเ 62.ศุภวรรณ มีเจ
63.สมใจ ธรรม 64.สมพอ เนขุ
65.สรนา เยาว 66.สาริณี อนุต
67.สุกัญญา อัมพ 68.สุชญา ปองม
69.สุชาดา แซ่ซ 70.สุธาทิพย์ สวนม
71.สุพจี โชติ 72.สุพรรณี กัณห
73.สุภัทรา วงศ์ 74.สุภาวรรณ แก้ว
75.สุภาวรรณ สินศ 76.สุุนิษา มีเจ
77.แสงดาว ทองเ 78.อภิรดี แสวา
79.อรนงค์ วรรณ 80.อรปรียา แสงส
81.อรุณ เที่ 82.อังคณา สุทธ
83.อัจฉราวดี เตชะ 84.อัญชลี ปัญญ
85.อัญชลี ตั้ง 86.อัมพร เจริ
87.อิงอร ป่าท 88.อิสรีย์ จิระ
89.อุไรวรรณ จางว 90.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.กิตติ์ จันห 2.ณัฏฐ์ คงกำ
3.บุรินทร์ เอี่ 4.วุฒิจักร สง่า
5.สง่า กุดส 6.สมชาย ช้าง
7.สำราญ อนุต 8.สุธรรม พรหม
9.สุรัตน์ ภูวธ 10.เสกสรรค์ นนทะ
11.เสน่ห์ สุขไ 12.เอกสิทธิ์ อนุต


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน