กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 18 มกราคม 2562 - 20 มกราคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กนกวรรณ ปัญญ 2.กัลยกร ตันศ
3.จันทร์นิภา พงศ์ 4.ฉวีวรรณ กิตต
5.ชนกานต์ แสนย 6.ญาณิกา ภูวธ
7.ณัฐรัตน์ ตันศ 8.นวรัตน์ สีมา
9.นวลพลอย จันท 10.นันทิยา ธ. เ
11.ปนัดดา อิศร 12.พนิดา ตึกแ
13.พิกุล รัตน 14.เยาวลักษณ์ ชาญย
15.รวิษฎา องค์ 16.ราตรี ธนวิ
17.วรรลภา ภูวธ 18.วิยดา ประท
19.ศศิธร โคโต 20.ศิริกุล ศรีเ
21.ศุภวรรณ มีเจ 22.สุชาดา แซ่ซ
23.สุพจี โชติ 24.สุภัทรา วงศ์
25.สุภาวรรณ แก้ว 26.สุุนิษา มีเจ
27.อังคณา สุทธ 28.อัญชลี ปัญญ
29.อัญชลี ตั้ง 30.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.กิตติ์ จันห 2.สุรัตน์ ภูวธ
3.เสกสรรค์ นนทะ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน