กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กัณฐิกา กาญจ 2.กัลยารัตณ์ พงษ์
3.เกศริน เทร็ 4.เกศินี หัตถ
5.จันทร์นิภา พงศ์ 6.จำเริญ ต่อส
7.จินตนา จุลก 8.จิราภรณ์ เวทส
9.จุฑามาศ สร้อ 10.จุฑารัตน์ ทิพผ
11.ญาณิกา ภูวธ 12.ญาณิพัชญ์ ช่อป
13.ณภัสสรณ์ แสงช 14.ทิพย์วดี แย้ม
15.เทียมจันทร์ ฉัตร 16.นธีทิพ แสนส
17.นพมาศ กิตต 18.นวลพลอย จันท
19.นิภาพร ชมภู 20.นิสา สร้อ
21.เบญภา อัคร 22.ปทุมมา ตั้ง
23.พรทิพย์ นิรั 24.พรพิมล สตาง
25.พรพิศ มหาอ 26.พรรณพรรษ ช่อป
27.พิกุล ช้าง 28.ภัคณภัทร สุวา
29.ภัทรสุดา สลัก 30.มนชนก แย้ม
31.มาเรียนนา ดันน 32.มาลินี ภัทร
33.มาลี อนุต 34.ยุคุนธร พงศ์
35.รวิษฎา องค์ 36.รสรินทร์ ราพิ
37.รัตนาภรณ์ อุนค 38.ราตรี ธนวิ
39.รินทร์นิยา ล้อว 40.รุ่งลัดดา เจีย
41.ลดารัตน์ โชคะ 42.วรรลภา ภูวธ
43.วรากรณ์ รอดบ 44.วิลาวัณย์ สิงห
45.ศศิธร โคโต 46.ศศิธร หิรั
47.ศิริกุล ศรีเ 48.ศิริพร สุวร
49.ศุภรัตน์ พันธ 50.สมใจ ธรรม
51.สมพอ เนขุ 52.สมฤทัย ธาตุ
53.สรนา เยาว 54.สาริณี อนุต
55.สุชญา ปองม 56.สุชาดา แซ่ซ
57.สุธาทิพย์ สวนม 58.สุพจี โชติ
59.สุพรรณี กัณห 60.สุภัทรา วงศ์
61.สุภาวรรณ สินศ 62.สุุนิษา มีเจ
63.เสาวลักษณ อัศว 64.แสงดาว ทองเ
65.อรนงค์ วรรณ 66.อรปรียา แสงส
67.อังคณา สุทธ 68.อัจฉราวดี เตชะ
69.อัญชลี ตั้ง 70.อัมพร เจริ
71.อิสรีย์ จิระ


ผู้สมัครชาย

1.กิตติ์ จันห 2.ณัฏฐ์ คงกำ
3.ธงไชย กระจ 4.พัฒนะ ปริย
5.วรวุฒิ อัศว 6.วุฒิจักร สง่า
7.สมชาย ช้าง 8.สำราญ อนุต
9.สุรทิน ภัทร 10.สุรัตน์ ภูวธ
11.เสกสรรค์ นนทะ 12.เสน่ห์ สุขไ
13.เอกสิทธิ์ อนุต


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน