กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา บัวร 2.กัทลี กิตต
3.กันยณัฏฐ์ บุญก 4.กัลย์สุดา มีแส
5.กานดา อิทธ 6.การมณี ลอมต
7.เขมณัฏฐ์ รุ่ง 8.จันทรพร เจริ
9.ชนมน โรจน 10.ชวรีย์ วิบู
11.ชื่นทิพย์ อิทธ 12.ญาณิกา รุ่ง
13.ญาณินท์ ทรัพ 14.ฐานิต ทักษ
15.ณภัทรา วงค์ 16.ณัฐาภรณ์ พันธ
17.ดวงจันทร์ ยศรุ 18.ทิดาลัด วงสิ
19.ธนพร พุทธ 20.นพมาศ ศรีส
21.นิภารัตน์ สิ้น 22.นิภารัตน์ จารุ
23.นิษณา ลิ้ม 24.นิสาค์ เลาห
25.บงกชกัญจน์ จันท 26.เบญจพร กำเพ
27.ปทุมมาศ เพชร 28.ประนอม ทาแป
29.ประภาพร ตั้ง 30.พัชรา พัวว
31.พิมพ์ญาดา สิทธ 32.พิมพิศา นิลจ
33.พูลศรี ละคร 34.เพ็ญศิริ สว่า
35.มณีมณฑ์ มั่น 36.มยุรี บุญป
37.มลิ กรจิ 38.รดา ศรีพ
39.รพิพรรณ ไกรย 40.รพีพรรณ ลวิต
41.รมิดา โรจน 42.วรัญญา ลอมต
43.วราภรณ์ อินท 44.วัฐภร อินธ
45.วิภาทิพย์ ปิ่น 46.วิลาศลักษณ์ กังส
47.วิไลวรรณ เกษต 48.ศรีสมพร รักช
49.ศศิวิมล พรหม 50.ศุภานัน เพ็ญ
51.สำฤทธิ์ แสงส 52.สืบศรี จันท
53.สุขศรี สงวน 54.สุฐิดา วัยว
55.สุฑาภรณ์ สถิต 56.สุธิดา แก่น
57.สุบรรณ มี่น 58.สุภา เทพร
59.สุรีรัตน์ ด่าน 60.สุวรรณา สุวร
61.เสาวณี หัวใ 62.เสาวลักษณ์ เป่า
63.อนุธิดา อินท 64.อรวรรณ หมั่
65.อรุณ วงศ์ 66.อิสราภรณ์ บูรณ
67.อุษณีย์ เทพว


ผู้สมัครชาย

1.จตุรงค์ ลังก 2.ชูชัย สว่า
3.ต้องการ แก้ว 4.ถาปัตย์ เกษต
5.ธงไชย กระจ 6.ธำรง อุ่น
7.ธิติ วัยว 8.พิมพ์วิมล กิตต
9.ยุพิน เสนา 10.รัฐธนินท์ อัคร
11.สมศักดิ์ โรจน 12.สุภศิลป์ สิ้น


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน