กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 26 ธันวาคม 2561 - 30 ธันวาคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา บัวร 2.กัทลี กิตต
3.กานดา อิทธ 4.การมณี ลอมต
5.เขมณัฏฐ์ รุ่ง 6.เขมรัสนี อึ้ง
7.ชนมน โรจน 8.ชไมยพร สุจร
9.ชวรีย์ วิบู 10.ชื่นทิพย์ อิทธ
11.ญาณิกา รุ่ง 12.ญาณินท์ ทรัพ
13.ฐานิต ทักษ 14.ณัฐาภรณ์ พันธ
15.ณิชาภา ภูมิ 16.ดวงจันทร์ ยศรุ
17.ทิดาลัด วงสิ 18.ธนพร พุทธ
19.ธนพร วังศ 20.นงลักษณ์ กิสร
21.นพมาศ ศรีส 22.นิภารัตน์ จารุ
23.นิสาค์ เลาห 24.เบญจพร กำเพ
25.ปทุมมาศ เพชร 26.ประภาพร ตั้ง
27.เปี่ยมสุข นาคท 28.พัชรา พัวว
29.พิกุล รัตน 30.พิมพ์ญาดา สิทธ
31.พิมพิศา นิลจ 32.พูลศรี ละคร
33.เพ็ญศิริ สว่า 34.มณีมณฑ์ มั่น
35.มยุรี บุญป 36.รดา ศรีพ
37.รพีพรรณ ลวิต 38.รมิดา โรจน
39.วรวุฒิ อัศว 40.วรัญญา ลอมต
41.วราภรณ์ อินท 42.วิภาทิพย์ ปิ่น
43.วิลาศลักษณ์ กังส 44.วิไลวรรณ เกษต
45.ศรีสมพร รักช 46.สุฐิดา วัยว
47.สุฑาภรณ์ สถิต 48.สุธาศินี กุลก
49.สุธิดา แก่น 50.สุนัน ปานส
51.สุบรรณ มี่น 52.สุภา เทพร
53.สุรีรัตน์ ด่าน 54.สุวรรณา สุวร
55.สุวรรณี ตั้ง 56.เสาวณี หัวใ
57.เสาวลักษณ์ เป่า 58.อนุธิดา อินท
59.อรพิน เทีย 60.อรวรรณ หมั่
61.อรุณ วงศ์ 62.อัจฉราวดี เตชะ
63.อัญชนา สรวิ 64.อัญชลี จินต
65.อิสราภรณ์ บูรณ 66.อุษณีย์ เทพว


ผู้สมัครชาย

1.จตุรงค์ ลังก 2.ชูชัย สว่า
3.ต้องการ แก้ว 4.ถาปัตย์ เกษต
5.ธงไชย กระจ 6.ธำรง อุ่น
7.ธิติ วัยว 8.พิมพ์วิมล กิตต
9.รัฐธนินท์ อัคร 10.สมศักดิ์ โรจน


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน