กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน
ระหว่าง วันที่ 26 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

ผู้สมัครหญิง

1.กัญญญัท ผิวง 2.กัทลี กิตต
3.กานดา อิทธ 4.ขนิษฐา เจริ
5.ขวัญใจ วิบู 6.ขวัญพัฒม์ เอกน
7.เขมรัสนี อึ้ง 8.ชไมยพร สุจร
9.ชัญญา จินต 10.ชื่นทิพย์ อิทธ
11.ญาณิฐา เธีย 12.ณิชาภา ภูมิ
13.ทัศนีย์ เด่น 14.ทิพวรรณ แดงเ
15.ธนพร วังศ 16.นงลักษณ์ วินท
17.นงลักษณ์ กิสร 18.นันทภรณ์ กษิด
19.เบญจพร กำเพ 20.ปุญลดา ดิษฐ
21.เปี่ยมสุข นาคท 22.พเยาว์ สินส
23.พัชรา พัวว 24.พิกุล ชุวา
25.พิไลพรรณ สายล 26.พูลศรี ละคร
27.เพ็ญศิริ สว่า 28.รัศมี ทองอ
29.ลักษณา หมื่ 30.วารุณี สิทธ
31.วิลาศลักษณ์ กังส 32.ศันสนีย์ สินส
33.ศิริพร ปริย 34.สมบัติ อาคม
35.สมฤทัย อำพั 36.สุฐิดา วัยว
37.สุฑาภรณ์ สถิต 38.สุธาศินี กุลก
39.สุพจี โชติ 40.สุภา เทพร
41.สุวรรณา สุวร 42.สุวรรณี ตั้ง
43.เสาวณี หัวใ 44.อรชร ตั๋ง
45.อรุณ วงศ์ 46.อัญชลี จินต
47.อัญชลี ตัญญ 48.อิสราภรณ์ บูรณ
49.อุชุม ชนนท


ผู้สมัครชาย

1.จตุรงค์ ลังก 2.ชูชัย สว่า
3.ต้องการ แก้ว 4.ธำรง อุ่น
5.ธิติ วัยว 6.ยงศักดิ์ จิวะ
7.รัฐพล ขาวส 8.สง่า กุดส


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน