กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 26 ธันวาคม 2561 - 30 ธันวาคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.กัญญญัท ผิวง 2.กัญญวรรณ มุกธ
3.กัทลี กิตต 4.กานดา อิทธ
5.กุสุมา เหมื 6.เขมรัสนี อึ้ง
7.ชไมยพร สุจร 8.ชัญญา จินต
9.ชื่นทิพย์ อิทธ 10.ญาณิฐา เธีย
11.ณิชาภา ภูมิ 12.ทัศนีย์ เด่น
13.ธนพร วังศ 14.นงลักษณ์ กิสร
15.นพมาศ ศรีส 16.นันทภรณ์ กษิด
17.บุญรัตน์ กัณห 18.เบญจพร กำเพ
19.ปทุมมาศ เพชร 20.ปุญลดา ดิษฐ
21.เปี่ยมสุข นาคท 22.พรรณี จันห
23.พัชรา พัวว 24.พิกุล รัตน
25.พิไลพรรณ สายล 26.เพ็ญศิริ สว่า
27.มณีมณฑ์ มั่น 28.รพีพรรณ ลวิต
29.วารุณี สิทธ 30.วิภาทิพย์ ปิ่น
31.วิลาศลักษณ์ กังส 32.วิไลวรรณ เกษต
33.ศรีสมพร รักช 34.สมบัติ อาคม
35.สุฐิดา วัยว 36.สุฑาภรณ์ สถิต
37.สุธาศินี กุลก 38.สุนัน ปานส
39.สุพจี โชติ 40.สุรีรัตน์ ด่าน
41.สุวรรณา สุวร 42.สุวรรณี ตั้ง
43.เสาวณี หัวใ 44.เสาวลักษณ์ เป่า
45.อรชร ตั๋ง 46.อรวรรณ หมั่
47.อรุณ วงศ์ 48.อังคณา สุทธ
49.อัจฉราวดี เตชะ 50.อัญชนา สรวิ
51.อัญชลี จินต 52.อัญชลี ตัญญ
53.อิสราภรณ์ บูรณ 54.อุชุม ชนนท
55.อุษณีย์ เทพว 56.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.จตุรงค์ ลังก 2.ชูชัย สว่า
3.ต้องการ แก้ว 4.ธำรง อุ่น
5.ธิติ วัยว 6.รัฐพล ขาวส
7.สง่า กุดส


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน