กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 26 ธันวาคม 2561 - 30 ธันวาคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.กัญญญัท ผิวง 2.กัทลี กิตต
3.กานดา อิทธ 4.เขมรัสนี อึ้ง
5.ชไมยพร สุจร 6.ชัญญา จินต
7.ชื่นทิพย์ อิทธ 8.ญาณิฐา เธีย
9.ณิชาภา ภูมิ 10.ทัศนีย์ เด่น
11.ธนพร วังศ 12.นงลักษณ์ กิสร
13.นันทภรณ์ กษิด 14.เบญจพร กำเพ
15.ปุญลดา ดิษฐ 16.เปี่ยมสุข นาคท
17.พัชรา พัวว 18.พิไลพรรณ สายล
19.เพ็ญศิริ สว่า 20.วารุณี สิทธ
21.วิลาศลักษณ์ กังส 22.ศิริพร ปริย
23.สมบัติ อาคม 24.สุฐิดา วัยว
25.สุฑาภรณ์ สถิต 26.สุธาศินี กุลก
27.สุพจี โชติ 28.สุวรรณา สุวร
29.สุวรรณี ตั้ง 30.เสาวณี หัวใ
31.อรชร ตั๋ง 32.อรุณ วงศ์
33.อัญชลี จินต 34.อัญชลี ตัญญ
35.อิสราภรณ์ บูรณ 36.อุชุม ชนนท


ผู้สมัครชาย

1.จตุรงค์ ลังก 2.ชูชัย สว่า
3.ต้องการ แก้ว 4.ธำรง อุ่น
5.ธิติ วัยว 6.รัฐพล ขาวส
7.สง่า กุดส


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน