กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 26 ตุลาคม 2561 - 28 ตุลาคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.Jiraporn Ruan 2.กนกวรรณ ปัญญ
3.กัญญณัช คุ้ม 4.กัญญวรรณ มุกธ
5.กาญจนี เจริ 6.กิตติยา บุญย
7.เกตศิรินทร์ งิ้ว 8.ขวัญพัฒม์ เอกน
9.แขนภา รัตน 10.จันทร์นิภา พงศ์
11.จำปา สังข 12.จินตนา สุวร
13.จิราวรรณ ลีรั 14.จุฑารัตน์ รื่น
15.ชมพูนุต อมรร 16.ชลธิชา ทวีป
17.ช่อทิพย์ ซายา 18.ชันษา งามก
19.ชุมศรี เนีย 20.ญาณวลัชญ์ ฉ่อง
21.ฐิติรัตน์ อุ่น 22.ณัชชารีย์ กล่อ
23.ณัฏฐนันท์ กล่อ 24.ณัฏฐ์สิณี สุขส
25.ณันทน์ชน ปิ่น 26.ดาราวรรณ โรจน
27.ธนพร วังศ 28.ธัญญพัทธ์ จุติ
29.ธีรารัตน์ กาพย 30.นพมณี กิจป
31.นวพร พินั 32.นวรัตน์ สีมา
33.นันทนา มหฐิ 34.น้ำฝน วงษ์
35.นิชานันท์ ชมกล 36.นุชนารถ จินด
37.นุชฤดี แสงว 38.บุญยวีร์ กล่อ
39.บุญราศรี ตั้ง 40.ปทุมมาศ เพชร
41.ประภาพรรณ งามก 42.ปัญญฎา ทั่ง
43.ปิยะรัตน์ โรจน 44.พวงเพชร นิยม
45.พวงเพ็ญ สังข 46.พัณณ์ชิตา พิทั
47.พิมลพรรณ เพ็ง 48.พุทธิมา สีหไ
49.ภัทราทิพย์ ชมกล 50.มณีมณฑ์ มั่น
51.มธุรส อุดม 52.มาธปภา สุนท
53.ยุคุนธร พงศ์ 54.เยาวลักษณ์ ชาญย
55.รตา พรหม 56.รัตนวดี โตปร
57.รัศมี ธรรม 58.ราตรี ธนวิ
59.รุ่งทิพย์ เสือ 60.รุ่งทิวา พิมพ
61.วนิดา จงวั 62.วรงค์พร ดวงม
63.วรวรรณ เผือ 64.วันเพ็ญ ปุลพ
65.วาสนา เหมา 66.ศันสนีย์ เรือ
67.ศิริกุล ศรีเ 68.ศิริกุล สมุท
69.สมควร สุดส 70.สมจิต ดำรง
71.สมลักษณ์ จีวร 72.สารภี พุฒค
73.สาวิตรี สังข 74.สุกัญญา ศิริ
75.สุกัญญา พูลพ 76.สุฐิดา วัยว
77.สุทธิลักษณ์ เผือ 78.สุธาศินี กุลก
79.สุธิดา โตพั 80.สุนิษา มีเจ
81.สุภาศรี สีแส 82.เสาวลักษณ์ ชุมะ
83.แสงดาว ทองเ 84.หทัยกาญจน์ พันธ
85.อรพินท์ เขตต 86.อัจฉราวดี เตชะ
87.อัญชลี ตรีร 88.อัญชลี ปัญญ
89.อัญมณี ชูเด 90.อารีย์รัตน์ ตาตะ
91.อิสราภรณ์ บูรณ 92.อุชุม ชนนท
93.เอื้อมเดือน พงษ์ 94.เอื้อหนุน นาคศ


ผู้สมัครชาย

1.กิตติ์ จันห 2.ทวีศักดิ์ คล้า
3.ธิติ วัยว 4.บวร ขจรศ
5.ปภิณวิช ตันท 6.ประชา โรจน
7.พงษ์พันธ์ มีธร 8.พรชัย คูวา
9.พศิน อึ้ง 10.ฤชากร ชุเด
11.วีระชัย ผลทิ 12.สมบูรณ์ พฤกษ
13.สุพัฒน์ เลาห 14.สุภาวรรณ แก้ว
15.เอี่ยม ปานฉ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน