กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 26 ตุลาคม 2561 - 28 ตุลาคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.Jiraporn Ruan 2.กนกวรรณ ปัญญ
3.กัญญณัช คุ้ม 4.กันยณัฏฐ์ บุญก
5.กิตติยา บุญย 6.เกตศิรินทร์ งิ้ว
7.ชันษา งามก 8.ชุมศรี เนีย
9.ดนตรี เกษส 10.ธนพร วังศ
11.นวรัตน์ สีมา 12.นวลฤดี พินเ
13.นิษณา ลิ้ม 14.นุชนารถ จินด
15.นุชฤดี แสงว 16.ประภาพรรณ งามก
17.พจนีย์ ดวงม 18.มณี ธงถา
19.ยุคุนธร พงศ์ 20.เยาวภา มหาส
21.เยาวลักษณ์ ชาญย 22.รสรินทร์ พิมพ
23.วนิดา จงวั 24.วรงค์พร ดวงม
25.วันเพ็ญ ปุลพ 26.วารินทร์ อาจส
27.วิยดา ประท 28.ศรีสุดา กาญจ
29.ศันสนีย์ เรือ 30.ศิริพร ปริย
31.สมควร สุดส 32.สมจิต ดำรง
33.สุกัญญา ศิริ 34.สุกัญญา พูลพ
35.สุฐิดา วัยว 36.สุธาศินี กุลก
37.เสาวลักษณ์ ชุมะ 38.หทัยรัตน์ อัจจ
39.อัญชลี ตรีร 40.อัญชลี ปัญญ
41.อำไพ กุลส 42.อินทิรา สุนท
43.เอมปวีร์ เลิศ 44.เอื้อหนุน นาคศ


ผู้สมัครชาย

1.เกียรติพงษ์ พิณท 2.ทวีศักดิ์ คล้า
3.ธิติ วัยว 4.บุรินทร์ เอี่
5.พงษ์พันธ์ มีธร 6.สมบูรณ์ พฤกษ
7.สุพัฒน์ เลาห


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน