กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 26 ตุลาคม 2561 - 28 ตุลาคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.Jiraporn Ruan 2.กนกวรรณ ปัญญ
3.กัญญณัช คุ้ม 4.กันยณัฏฐ์ บุญก
5.กาญจนี เจริ 6.กิตติยา บุญย
7.เกตศิรินทร์ งิ้ว 8.ขวัญพัฒม์ เอกน
9.แขนภา รัตน 10.จันทร์นิภา พงศ์
11.จันทิรา ประย 12.จินตนา สุวร
13.จิราวรรณ ลีรั 14.ชมพูนุต อมรร
15.ชลธิชา ทวีป 16.ชันษา งามก
17.ชุมศรี เนีย 18.ญาณวลัชญ์ ฉ่อง
19.ฐิติรัตน์ อุ่น 20.ณัชชารีย์ กล่อ
21.ณัฏฐนันท์ กล่อ 22.ณัฏฐ์สิณี สุขส
23.ดนตรี เกษส 24.ดาราวรรณ โรจน
25.ธนพร วังศ 26.ธันฐภัทร์ สิมม
27.ธีรารัตน์ กาพย 28.นพมณี กิจป
29.นวพร พินั 30.นวรัตน์ สีมา
31.นวลฤดี พินเ 32.นิชานันท์ ชมกล
33.นุชนารถ จินด 34.นุชฤดี แสงว
35.บุญยวีร์ กล่อ 36.ประภาพรรณ งามก
37.ปวีณา จูดิ 38.ปัญญฎา ทั่ง
39.พจนีย์ ดวงม 40.พวงเพชร นิยม
41.พวงเพ็ญ สังข 42.พัณณ์ชิตา พิทั
43.พุทธิมา สีหไ 44.ภัทราทิพย์ ชมกล
45.มณี ธงถา 46.มธุรส อุดม
47.ยุคุนธร พงศ์ 48.เยาวภา มหาส
49.เยาวลักษณ์ ชาญย 50.รตา พรหม
51.รสรินทร์ พิมพ 52.รัตนวดี โตปร
53.รัศมี ธรรม 54.ราตรี ธนวิ
55.ลลิตา เจรศ 56.วนิดา จงวั
57.วรงค์พร ดวงม 58.วรรณพร คุปต
59.วันเพ็ญ ปุลพ 60.วารินทร์ อาจส
61.วิยดา ประท 62.ศรีสุดา กาญจ
63.ศันสนีย์ เรือ 64.ศิริกุล สมุท
65.ศิริพร ปริย 66.สมควร สุดส
67.สมจิต ดำรง 68.สมลักษณ์ จีวร
69.สารภี พุฒค 70.สาวิตรี สังข
71.สุกัญญา ศิริ 72.สุกัญญา พูลพ
73.สุฐิดา วัยว 74.สุทธิลักษณ์ เผือ
75.สุธาศินี กุลก 76.สุธิดา โตพั
77.สุนิศา วิปร 78.สุนิษา มีเจ
79.สุนิสา จูดิ 80.สุภาศรี สีแส
81.สุรางค์ วิจิ 82.เสาวลักษณ์ ชุมะ
83.หทัยกาญจน์ พันธ 84.หทัยรัตน์ อัจจ
85.อรพินท์ เขตต 86.อัญชลี ตรีร
87.อัญชลี ปัญญ 88.อัญมณี ชูเด
89.อารีย์รัตน์ ตาตะ 90.อำไพ กุลส
91.อินทิรา สุนท 92.อิสราภรณ์ บูรณ
93.อุษณีย์ เทพว 94.เอมปวีร์ เลิศ
95.เอื้อหนุน นาคศ


ผู้สมัครชาย

1.กิตติ์ จันห 2.เกียรติพงษ์ พิณท
3.ทวีศักดิ์ คล้า 4.ธิติ วัยว
5.บวร ขจรศ 6.บุรินทร์ เอี่
7.ปภิณวิช ตันท 8.ประชา โรจน
9.พงษ์พันธ์ มีธร 10.ฤชากร ชุเด
11.วีระชัย ผลทิ 12.สมบูรณ์ พฤกษ
13.สุพัฒน์ เลาห 14.สุภาวรรณ แก้ว
15.เอี่ยม ปานฉ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน