กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กนกวรรณ ปัญญ 2.กัญญวรรณ มุกธ
3.กาญจนี เจริ 4.กิตติยา บุญย
5.เกตศิรินทร์ งิ้ว 6.ขวัญพัฒม์ เอกน
7.แขนภา รัตน 8.จันทร์นิภา พงศ์
9.จำปา สังข 10.จิตติมา เอกส
11.จินตนา สุวร 12.จิราวรรณ ลีรั
13.ชมพูนุต อมรร 14.ชลธิชา ทวีป
15.ช่อทิพย์ ซายา 16.ชันษา งามก
17.ชุมศรี เนีย 18.ญาณวลัชญ์ ฉ่อง
19.ฐิติรัตน์ อุ่น 20.ณัฏฐนันท์ กล่อ
21.ณัฏฐ์สิณี สุขส 22.ดาราวรรณ โรจน
23.ธัญญพัทธ์ จุติ 24.ธีรารัตน์ กาพย
25.นพมณี กิจป 26.นวพร พินั
27.นวรัตน์ สีมา 28.น้ำฝน วงษ์
29.บุญยวีร์ กล่อ 30.ปทุมมาศ เพชร
31.ประภาพรรณ งามก 32.ปัญญฎา ทั่ง
33.ปิยะรัตน์ โรจน 34.พวงเพชร นิยม
35.พวงเพ็ญ สังข 36.พิมพ์พร เทศท
37.พิมลพรรณ เพ็ง 38.พุทธิมา สีหไ
39.มณีมณฑ์ มั่น 40.มธุรส อุดม
41.มาธปภา สุนท 42.ยุคุนธร พงศ์
43.เยาวลักษณ์ ชาญย 44.รตา พรหม
45.รักชนก ลิ้ม 46.รัตนวดี โตปร
47.รัศมี ธรรม 48.ราตรี ธนวิ
49.รุ่งทิพย์ เสือ 50.รุ่งทิวา พิมพ
51.วรงค์พร ดวงม 52.วรวรรณ เผือ
53.วันเพ็ญ ปุลพ 54.วาสนา เหมา
55.วิปภา สุนท 56.วิไลรัตน์ ไพรอ
57.ศรีเพชร ตั้ง 58.ศันสนีย์ เรือ
59.ศิริกุล ศรีเ 60.ศิริกุล สมุท
61.สมควร สุดส 62.สมจิต ดำรง
63.สมลักษณ์ จีวร 64.สารภี พุฒค
65.สาวิตรี สังข 66.สุทธิลักษณ์ เผือ
67.สุธาศินี กุลก 68.สุธิดา โตพั
69.สุนิษา มีเจ 70.สุภาศรี สีแส
71.แสงดาว ทองเ 72.อรพินท์ เขตต
73.อัจฉราวดี เตชะ 74.อัญชลี ปัญญ
75.อารีย์รัตน์ ตาตะ 76.อุชุม ชนนท
77.เอื้อมเดือน พงษ์


ผู้สมัครชาย

1.กิตติ์ จันห 2.ทวีศักดิ์ คล้า
3.ปภิณวิช ตันท 4.ประชา โรจน
5.พงษ์พันธ์ มีธร 6.พรชัย คูวา
7.พศิน อึ้ง 8.วีระชัย ผลทิ
9.สุพัฒน์ เลาห 10.เอี่ยม ปานฉ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน