กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน
ระหว่าง วันที่ 22 กันยายน 2561 - 29 กันยายน 2561

ผู้สมัครหญิง

1.กัญญญัท ผิวง 2.กัณฐกาญจน์ สระฉ
3.กาญจนา บญวง 4.ชไมยพร สุจร
5.ญาณิฐา เธีย 6.ทิพวรรณ น้อย
7.ธัญญพัทธ์ จุติ 8.ธัญวรรณ จันด
9.ธัญสุตา นิลก 10.นงลักษณ์ วินท
11.นันฐิยา ชุมพ 12.นันทภรณ์ กษิด
13.ปราณี มาโน 14.ปัทมา ชัยส
15.พนิดา ตึกแ 16.พิกุล รตนว
17.พิกุล ชุวา 18.พิไลพรรณ สายล
19.พูลศรี ละคร 20.ยาใจ แป้น
21.ลักษณา หมื่ 22.วราภรณ์ อินท
23.วารุณี สิทธ 24.วิภาจรี นิธิ
25.ศิริพร ปริย 26.สมบัติ อาคม
27.สุธาศินี กุลก 28.สุนัน ปานส
29.สุพจี โชติ 30.สุภา เทพร
31.เสาวณี หัวใ 32.อรชร ตั๋ง
33.อัญชลี จินต 34.อัญชลี ตัญญ
35.อุชุม ชนนท


ผู้สมัครชาย

1.ณัฐกิตติ์ วสิษ 2.สง่า กุดส


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน