กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 22 กันยายน 2561 - 26 กันยายน 2561

ผู้สมัครหญิง

1.Netrapee Sris 2.กาญจนา บญวง
3.จรัสศรี จิรั 4.ชไมยพร สุจร
5.ชัญญพัชร์ ศาสต 6.ชุลีพร เจีย
7.ชูจิตร คำตื 8.ญาณิฐา เธีย
9.ฐิตานาถ กลิ่ 10.ณัฐธิกานต์ จันท
11.ดวงพร บูรณ 12.ทิพวรรณ น้อย
13.ธัญญพัทธ์ จุติ 14.ธัญพร พงศ์
15.ธัญสุตา นิลก 16.ธีรารัตน์ เครื
17.นงลักษณ์ วินท 18.นันทภรณ์ กษิด
19.นันทิยา ธ.เช 20.นิษณา ลิ้ม
21.ประทุม จุลค 22.ปราณี มาโน
23.ปาณดาห์​ วรวิ 24.พนิดา ตึกแ
25.พรทิพย์ สมเก 26.พรอุษา วิชั
27.พิกุล รตนว 28.พิกุล ชุวา
29.พิลักษณ์ จรัส 30.พูนศรี จันท
31.พูลศรี ละคร 32.ภรณัฐ พุ่ม
33.มนัสนันท์ บุษย 34.มยุรี บุญพ
35.ยาใจ แป้น 36.รัตน์พิรอร ศรีส
37.เรืองแสง บรรล 38.วรรณา ธำรง
39.วราภรณ์ แก้ว 40.วารุณี สิทธ
41.วาสนา แสงร 42.วิภาจรี นิธิ
43.วิภาทิพย์ ปิ่น 44.วิไล อาจส
45.ศิริ วัฒน 46.ศิริเนตร สุนท
47.ศิริพร ปริย 48.ศิริรัตน์ ชุณห
49.ศิริรัตน์ ถาวร 50.สนองพร เทีย
51.สมมารถ หอมจ 52.สมัชญา หอมจ
53.สาลินี บัวท 54.สุกัญญา ศิริ
55.สุชีดา อัศว 56.สุธาศินี กุลก
57.สุธิดา แก่น 58.สุนัน ปานส
59.สุพจี โชติ 60.สุพัตร เจริ
61.สุภาวรรณ แก้ว 62.สุรางค์ วิจิ
63.เสาวณี หัวใ 64.อรพิน เทีย
65.อ้อยทิพย์ เลิศ 66.อัจฉรา ศูภภ
67.อัจฉราวดี เตชะ 68.อัญชลี จินต
69.อัญชลี ตัญญ 70.อารีย์ สินส
71.อุชุม ชนนท 72.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.ธวัช ทองเ 2.ธำรง อุ่น
3.ยุทธนา วงษ์ 4.สง่า กุดส
5.สมศักดิ์ โรจน


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน