กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.Netrapee Sris 2.กัลยาณี แซ่เ
3.กาญจนา บญวง 4.ขัติยาภรณ์ วิเศ
5.จงดี พิลึ 6.จรัสศรี จิรั
7.จิติมา ชื่น 8.จิราภรณ์ ศิวะ
9.ชัญญพัชร์ ศาสต 10.ชุลีพร เจีย
11.ณันทน์ชน ปิ่น 12.ธัญพร พงศ์
13.นันท์นภัส เตชะ 14.นันทิยา ธ.เช
15.นิตย์ เปี่ 16.เบญญารัศม์ ชัยจ
17.ปทุมมาศ เพชร 18.ปาณดาห์​ วรวิ
19.พนิดา ตึกแ 20.พรทิพย์ สมเก
21.พัชรินทร์ เครื 22.พิกุล รตนว
23.ภรณัฐ พุ่ม 24.มนัสนันท์ บุษย
25.มยุรี บุญพ 26.มยุรี บุญป
27.มาธปภา สุนท 28.รัตน์พิรอร ศรีส
29.วรรณา ธำรง 30.วันทวี พูลท
31.วิภาทิพย์ ปิ่น 32.วิไล หาญม
33.วิไล อาจส 34.ศิริเนตร สุนท
35.ศิริรัตน์ ชุณห 36.ศิริรัตน์ ถาวร
37.สนองพร เทีย 38.สมมารถ หอมจ
39.สมัชญา หอมจ 40.สุกัญญา พัฒเ
41.สุชีดา อัศว 42.สุธาศินี กุลก
43.สุธิศา จรัส 44.สุพัตร เจริ
45.สุภาวรรณ แก้ว 46.สุรางค์ วิจิ
47.เสาวณี หัวใ 48.อรพิน เทีย
49.อ้อยทิพย์ เลิศ 50.อังคณา สุทธ
51.อัจฉรา ศูภภ 52.อัจฉราวดี เตชะ
53.อารีย์ สินส 54.อารีวรรณ์ บุญเ
55.อิงอร ป่าท 56.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.ณรงค์ฤทธิ์ พาณิ 2.ถาปัตย์ เกษต
3.ธวัช ทองเ 4.ธำรง อุ่น
5.พสิษฐ์ สืบพ 6.ยุทธนา วงษ์
7.วันชัย บุญธ 8.วีรชาติ มูลร
9.สมศักดิ์ โรจน


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน