กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 22 สิงหาคม 2561 - 26 สิงหาคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.Jiraporn Ruan 2.กรพิน สุดส
3.กัญญญัท ผิวง 4.กัญญวรรณ มุกธ
5.กัทลี กิตต 6.ขวัญใจ ตระก
7.จิรพร สิริ 8.ชไมยพร สุจร
9.ชูจิตต์ พรรค 10.ญาณิฐา เธีย
11.ณภัสสรณ์ แสงช 12.ดวงพร เพ็ช
13.ดาริน ยินด 14.ทิพวรรณ น้อย
15.ธัญญพัทธ์ จุติ 16.นงลักษณ์ กิสร
17.นันท์นภัส เตชะ 18.ประพิม นาจั
19.เปี่ยมสุข นาคท 20.พรประภา ภาษิ
21.พัชรา พัวว 22.พัชรี อภิช
23.พิกุล รัตน 24.พิกุล ชุวา
25.พิไลพรรณ สายล 26.พูลศรี ละคร
27.มณี ธงถา 28.มณีพรรณ วรสุ
29.มัลลิกา ถนอม 30.รัตนวดี โตปร
31.ลักษณา หมื่ 32.วรวรรณ เผือ
33.วารี อัศว 34.วารุณี สิทธ
35.วิภาจรี นิธิ 36.ศิรดา ฤกษ์
37.ศิริพร ปริย 38.สมบัติ อาคม
39.สุทธิลักษณ์ เผือ 40.สุนิศา วิปร
41.สุภรณ์ เชวง 42.สุภา เทพร
43.สุภาศรี สีแส 44.สุวิมล เวหา
45.เสาวณี หัวใ 46.อัจฉรา ศุภภ
47.อัจฉราวดี เตชะ 48.อัญชลี ปัญญ
49.อัญชลี จินต 50.อัมพา อรุณ
51.อุชุม ชนนท 52.อุษา กมลา
53.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.ชานนท์ พันธ 2.ชูชัย สว่า
3.พงษ์วิทย์ ชาลี 4.สุริยา ศรีน
5.อัศวพงษ์ ทรัพ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน