กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 22 สิงหาคม 2561 - 26 สิงหาคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.Jiraporn Ruan 2.กมลทิพย์ เตชะ
3.กรพิน สุดส 4.กัญญญัท ผิวง
5.กัญญวรรณ มุกธ 6.กัทลี กิตต
7.ขวัญใจ ตระก 8.จิตอนงค์ ชูวง
9.จิรพร สิริ 10.จุฑามาศ สร้อ
11.ชไมยพร สุจร 12.ชัญญา จินต
13.ชูจิตต์ พรรค 14.ญาณิฐา เธีย
15.ณภัสสรณ์ แสงช 16.ดวงพร เพ็ช
17.ดาริน ยินด 18.ทัศนีย์ ชูโต
19.ทิพวรรณ น้อย 20.ธัญญพัทธ์ จุติ
21.นงลักษณ์ กิสร 22.นฤมล ชนะ
23.นันท์นภัส เตชะ 24.นันทนา มหฐิ
25.นิพิษฐา เจนก 26.นิภา สุวร
27.นิสา สร้อ 28.บุญราศรี ตั้ง
29.บุณยนุช ก้อน 30.บุศรินทร์ ต่าย
31.เบญจวรรณ วรรณ 32.ประพิม นาจั
33.ปราณี โชคข 34.เปี่ยมสุข นาคท
35.พรประภา ภาษิ 36.พัชรา พัวว
37.พัชรี อภิช 38.พิกุล รัตน
39.พิกุล ชุวา 40.พิไลพรรณ สายล
41.มณี ธงถา 42.มณีพรรณ วรสุ
43.มยุรี บุญพ 44.มยุรี บุญป
45.มัลลิกา ถนอม 46.ยศวรรณ จิตต
47.รัชดา ด่าน 48.รัตนวดี โตปร
49.รัศมี เหมเ 50.รินทร์นิยา ล้อว
51.รุ่งทิวา ฮ่มป 52.ลักษณา หมื่
53.วงศ์ทิพย์ ถิตย 54.วรรณพัทธ์ รุจด
55.วรรณา ธำรง 56.วรวรรณ เผือ
57.วราภรณ์ รอดบ 58.วารี อัศว
59.วารุณี สิทธ 60.วินิตา ปาณิ
61.วิภาจรี นิธิ 62.วิมลนาฏ ตั้ง
63.ศศิวรรณ กลมก 64.ศิรดา ฤกษ์
65.ศิริพร ปริย 66.สมควร พุทธ
67.สมจิต ดำรง 68.สมบัติ อาคม
69.สมาน ต่าย 70.สารภี ทองศ
71.สุทธิลักษณ์ เผือ 72.สุนิศา วิปร
73.สุพจี โชติ 74.สุภรณ์ เชวง
75.สุภาศรี สีแส 76.สุวิมล เวหา
77.เสาวณี หัวใ 78.อภิญญา มั่ง
79.อรฤทัย บุญต 80.อัจฉรา ศุภภ
81.อัจฉราวดี เตชะ 82.อัญชลี ปัญญ
83.อัญชลี จินต 84.อัมพา อรุณ
85.อิสรีย์ จิระ 86.อุชุม ชนนท
87.อุษา กมลา 88.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.ชานนท์ พันธ 2.ชำนัญ ชูโต
3.ชูชัย สว่า 4.ณัฐกิตติ์ วสิษ
5.แท้ วารี 6.ธวัช ทองเ
7.พงษ์วิทย์ ชาลี 8.รัฐพล ขาวส
9.ลุลิน ชอบธ 10.วัชรพงศ์ ขันต
11.ศศิขัณฑ์ จิตต 12.สง่า กุดส
13.สมศักดิ์ สุวร 14.สุริยา ศรีน
15.อภิรักษ์ เพชร 16.อัศวพงษ์ ทรัพ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน