กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กมลทิพย์ เตชะ 2.กัญญวรรณ มุกธ
3.กัญญาภัค ศุภว 4.กัทลี กิตต
5.กุลพัชรี เฉกแ 6.จงลักษณ์ เผือ
7.จิรพร สิริ 8.ชัญญา จินต
9.ดวงพร เพ็ช 10.ดวงพร บูรณ
11.ดวงรัตน์ สุขส 12.ดาริน ยินด
13.ทัศนีย์ ชูโต 14.ทิพวรรณ น้อย
15.ธัญญพัทธ์ จุติ 16.นฤมล ชนะ
17.นันท์นภัส เตชะ 18.นิภา สุวร
19.บุณยนุช ก้อน 20.บุศรินทร์ ต่าย
21.ปทุมมาศ เพชร 22.ประพิม นาจั
23.ปราณีต คล้า 24.ปัทมา ชัยส
25.พยุง ปานพ 26.พรประภา ภาษิ
27.พัชรา พัวว 28.พิกุล ชุวา
29.มณีพรรณ วรสุ 30.รัศมี เหมเ
31.วงเดือน นิรั 32.วงศ์ทิพย์ ถิตย
33.วรรณพัทธ์ รุจด 34.วรวรรณ เผือ
35.วราภรณ์ รอดบ 36.วารี อัศว
37.วารุณี สิทธ 38.วิจิตรา คันธ
39.ศรีสมพร รักช 40.ศศิวรรณ กลมก
41.ศิรดา ฤกษ์ 42.ศิริลักษณ์ มูลบ
43.สุกัญญา พัฒเ 44.สุขศรี สงวน
45.สุทธิดา รอดจ 46.สุนิศา วิปร
47.สุภา เทพร 48.สุวรรณา สุวร
49.สุวรรณี ชมภู 50.เสาวลักษณ์ อิทธ
51.แสงจันทร์ โสตถ 52.โสภี ชาวน
53.อัจฉรา ศุภภ 54.อิสรีย์ จิระ
55.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.ชานนท์ พันธ 2.ชำนัญ ชูโต
3.ชูชัย สว่า 4.พงษ์วิทย์ ชาลี
5.รัฐพล ขาวส 6.วัชรพงศ์ ขันต
7.วีรชาติ มูลร 8.ศศิขัณฑ์ จิตต
9.สมศักดิ์ สุวร 10.สุริยา ศรีน
11.อัศวพงษ์ ทรัพ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน