กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 22 สิงหาคม 2561 - 26 สิงหาคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.กมลทิพย์ เตชะ 2.กัญญวรรณ มุกธ
3.กัญญาภัค ศุภว 4.กัทลี กิตต
5.กุลพัชรี เฉกแ 6.ขวัญทรัพย์ รัตน
7.จงลักษณ์ เผือ 8.จิรพร สิริ
9.ชัญญา จินต 10.ดวงพร เพ็ช
11.ดวงพร บูรณ 12.ดวงรัตน์ สุขส
13.ดาริน ยินด 14.ทัศนีย์ ชูโต
15.ทิพวรรณ น้อย 16.ธัญญพัทธ์ จุติ
17.นฤมล ชนะ 18.นันท์นภัส เตชะ
19.นันทิยา ธ.เช 20.นิภา สุวร
21.บุณยนุช ก้อน 22.บุศรินทร์ ต่าย
23.ปทุมมาศ เพชร 24.ประพิม นาจั
25.ปราณีต คล้า 26.ปัทมา ชัยส
27.พยุง ปานพ 28.พรประภา ภาษิ
29.พลตรี(หญิง)สุทธิสุดา รอดจ 30.พัชรา พัวว
31.พิกุล ชุวา 32.มณีพรรณ วรสุ
33.ยศวรรณ จิตต 34.รัศมี เหมเ
35.รินทร์นิยา ล้อว 36.วงเดือน นิรั
37.วงศ์ทิพย์ ถิตย 38.วรรณพัทธ์ รุจด
39.วรวรรณ เผือ 40.วราภรณ์ รอดบ
41.วารี อัศว 42.วารุณี สิทธ
43.วิจิตรา คันธ 44.วิมลนาฏ ตั้ง
45.ศรีสมพร รักช 46.ศศิวรรณ กลมก
47.ศิรดา ฤกษ์ 48.ศิริลักษณ์ มูลบ
49.สุกัญญา พัฒเ 50.สุขศรี สงวน
51.สุนิศา วิปร 52.สุภา เทพร
53.สุวรรณา สุวร 54.สุวรรณี ชมภู
55.เสาวลักษณ์ อิทธ 56.แสงจันทร์ โสตถ
57.โสภี ชาวน 58.อัจฉรา ศุภภ
59.อิสรีย์ จิระ 60.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.ชานนท์ พันธ 2.ชำนัญ ชูโต
3.ชูชัย สว่า 4.พงษ์วิทย์ ชาลี
5.รัฐพล ขาวส 6.วัชรพงศ์ ขันต
7.ศศิขัณฑ์ จิตต 8.สมศักดิ์ สุวร
9.สุริยา ศรีน 10.อัศวพงษ์ ทรัพ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน