กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 3 วัน
ระหว่าง วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 - 22 กรกฎาคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.NAN THEIN AUNG 0 2.pakjira tant
3.กชรัตน์ ฤกษ์ 4.กฤษณา เทีย
5.กัญญ์ญาภัค ผาสุ 6.กัญญณัช คุ้ม
7.กันยณัฏฐ์ บุญก 8.กานติศา จุลข
9.กิ่งแก้ว บุญส 10.กิตติยา บุญย
11.เกศินี เอ็น 12.คณัสกร เอกส
13.จตุพร ฤกษ์ 14.จันทร์นิภา พงศ์
15.เจนจิรา เพ็ง 16.ไฉไล ซุยส
17.ชุมศรี เนีย 18.ชูศรี ผลละ
19.ณิศศา แสงส 20.ดนตรี เกษส
21.ทักษิณา วงษ์ 22.ธีรารัตน์ กาพย
23.นพวรรณ บุญร 24.นวชล จงเป
25.นวรัตน์ สีมา 26.นวลฤดี พินเ
27.นันท์นภัส พานิ 28.นันทนา มหฐิ
29.น้ำฝน วงษ์ 30.นิตยา พัฒน
31.นิรมล สุวร 32.นิษณา ลิ้ม
33.นุชนารถ จินด 34.บุญราศรี ตั้ง
35.ปนัดดา จ้อง 36.ประภาพรรณ ไชยว
37.ปรัศนี มีชำ 38.ปราณิสา อ่อน
39.ปรีญารัตน์. มณีว 40.พณาดา ชมศิ
41.พรทิพย์ สมเก 42.พรประภา ภาษิ
43.พรปวีณ์ ตรีโ 44.พลอยนภัส รังส
45.พวงเพ็ญ สังข 46.พิภัช อนุศ
47.เพ็ญประภา ดำดี 48.ภิณณพัชร์ ฉัตร
49.มณี ธงถา 50.ยุคุนธร พงศ์
51.ยุพาภรณ์ ขาวเ 52.รสรินทร์ พิมพ
53.ราตรี ธนวิ 54.วนิดา จงวั
55.วนิดา โตแก 56.วรลักษณ์ ทองอ
57.วันเพ็ญ ปุลพ 58.วารินทร์ อาจส
59.วิยดา ประท 60.วิไลลักษณ์ วิภา
61.ศรัญญา วงษ์ 62.ศรีสุดา กาญจ
63.ศศิธร โคโต 64.ศิริพร ปริย
65.ศุภลัคน์ ปู่ป 66.สมจิต ดำรง
67.สาลินี บัวท 68.สุฐิดา วัยว
69.สุทธินี ศรีส 70.สุนีย์ เอี่
71.สุปัญญา โตจุ 72.สุพรรณษา ภูมิ
73.สุภาพ ใสพล 74.สุภาภรณ์ พานิ
75.สุมาภา ชัยอ 76.สุรางค์ วิจิ
77.สุวรรณี ตั้ง 78.สุวิมล เวหา
79.แสงดาว ทองเ 80.แสนสุข ก้งห
81.อรพักตร์ พิริ 82.อรศรี กีดก
83.อรอุษา เสาแ 84.อริสา นาคเ
85.อรุณ เที่ 86.อัจฉราวดี เตชะ
87.อัญชลี ตรีร 88.อัญชลี โปรย
89.อำไพ กุลส 90.อินทร์ภัค ตันพ
91.อินทิรา สุนท 92.อุไรวรรณ พฤกษ
93.อุษณีย์ มีลา 94.เอมปวีร์ เลิศ
95.เอื้อหนุน นาคศ 96.ไอรินทร์ เศรษ


ผู้สมัครชาย

1.กรกช สุวร 2.กันต์ พึ่ง
3.เกียรติพงษ์ พิณท 4.ธนภูมิ กองแ
5.ธิติ วัยว 6.นภนต์ พึ่ง
7.ประกอบ จ้อง 8.ภัทรพงศ์ ฤกษ์
9.มานพ เอกส 10.วิชัย พิริ
11.วิชัย เกษม 12.สมควร ตั้ง
13.สมทรง ตั้ง 14.สมบูรณ์ พฤกษ
15.สมบูรณ์ วิจิ 16.สาธิต ผ่อง
17.สุพัฒน์ เลาห


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน