กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน
ระหว่าง วันที่ 23 มิถุนายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561

ผู้สมัครหญิง

1.กรพิน สุดส 2.กฤษณา วงศ์
3.กัณฐกาญจน์ สระฉ 4.กาญจนา บุญว
5.ฉัตรมณี สิงห 6.ชมพูนุท วงษ์
7.ชไมยพร สุจร 8.ชูจิตต์ พรรค
9.ญาณิฐา เธีย 10.ณัฏฐ์ชุดา สุชา
11.ทิพวรรณ น้อย 12.ธัญญพัทธ์ จุติ
13.ธัญสุตา นิลก 14.นงลักษณ์ วินท
15.นันฐิยา ชุมพ 16.นันทภรณ๋ กษิด
17.นิษณา ลิ้ม 18.ปราณี มาโน
19.ปวีณา เทีย 20.ปัทมา ชัยส
21.พิกุล รัตน 22.พิกุล ชุวา
23.พิชญา ปรีย 24.พิไลพรรณ สายล
25.พูนศรี จันท 26.เพ็ญศิริ สว่า
27.ยกซิ้ม แซ่ต 28.ยาใจ แป้น
29.ลักษณา หมื่ 30.ลัดดา อัมพ
31.วราภรณ์ อินท 32.วารุณี สิทธ
33.วิภาจรี นิธิ 34.วิมลรัตน ปรีย
35.วิไล ภักด 36.วิไลศรี เบ้า
37.เวียรยา ยมาภ 38.ศิรประภา มีสุ
39.สนองพร เทีย 40.สมบัติ อาคม
41.สมฤทัย อำพั 42.สิริลักษณ์ พุทธ
43.สุพจี โชติ 44.สุภรณ์ เชวง
45.สุภา เทพร 46.สุรางค์ วิจิ
47.เสาวณี หัวใ 48.อรชร ตั๋ง
49.อรพิน เทีย 50.อัจฉราวดี เตชะ
51.อัญชลี จินต 52.อุชุม ชนนท
53.อุราวรรณ แซ่อ


ผู้สมัครชาย

1.กิตติพงศ์ สุทธ 2.จตุรงค์ ลังก
3.ชูชัย สว่า 4.ณัฐกิตติ์ วสิษ
5.ธนยศ ภุชง 6.ธวัช ทองเ
7.ธีรวุฒิ เฉลิ 8.เพียรชัย องค์
9.สง่า กุดส 10.สมชาย ทรัพ
11.เสฏฐนันท์ ทองส


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน