กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา บัวร 2.กรรณิการ์ อิฐร
3.กัญญญัท ผิวง 4.กัทลี กิตต
5.กาญจนา บุญว 6.จารุณี ธัญธ
7.จิศรัณยา วรรณ 8.เฉลิมศรี อรรจ
9.ชมพูนุต อมรร 10.ชไมยพร สุจร
11.ชลนที โสภณ 12.ชันษา งามก
13.ชุลีพร เกีย 14.ญาณิฐา เธีย
15.ดวงใจ หอวน 16.ดวงพร เพ็ช
17.ดาริน ยินด 18.ทิพวรรณ น้อย
19.ธนัชญา ประช 20.ธัญญพัทธ์ จุติ
21.นพลักษณ์ บุญศ 22.นฤมล ตันต
23.นิภา สุวร 24.เบญจธิดา บงกช
25.ประภาพรรณ งามก 26.ประอรนุช ตุลย
27.พรเพ็ญ อุดม 28.พรรณี จันห
29.พริ้มพราย วิไล 30.พิกุล รัตน
31.พิกุล ชุวา 32.พิไลพรรณ สายล
33.เพชรรัตน์ สีมา 34.เพชรรัตน์ โอภา
35.มณี ธงถา 36.มาลิดี จราง
37.เยาวภา สำรี 38.รัตนศิริ ติลก
39.รัตนา มงคล 40.ลักษณา หมื่
41.ลัดดา ศิริ 42.วรรณา ธำรง
43.วราภรณ์ รอดบ 44.วัลลภา สุทั
45.วารุณี สิทธ 46.วารุณี โออน
47.วิภาทิพย์ ปิ่น 48.วิภาพร พิลึ
49.วิไลพร นิ่ม 50.ศศิการ กรกี
51.ศันสนีย์ เรือ 52.ศิริพร ปริย
53.ศิริลักษณ์ นาคะ 54.ศิริลักษณ์ โออน
55.สมบัติ อาคม 56.สุกัญญา อัมพ
57.สุคนทิพย์ รุ่ง 58.สุจิตรา เกษร
59.สุชีดา อัศว 60.สุทธิณี จิตต
61.สุธาศินี กุลก 62.สุธิดา ภิญโ
63.สุพัตรา บุญม 64.สุภรณ์ เชวง
65.สุภา เทพร 66.สุภาภรณ์ ชัยพ
67.สุมาลี พิมพ 68.สุมินตรา ไชยว
69.สุวรรณา แก้ว 70.สุวรรณา ศิริ
71.สุวิมล เวหา 72.เสาวณี หัวใ
73.แสงเดือน บุญศ 74.หนึ่งฤทัย สงดำ
75.อรทัย ปาละ 76.อังค์ริสา วิบู
77.อัจฉรา ศุภภ 78.อัจฉราวดี เตชะ
79.อัญชลี จินต 80.อัญชลี ตัญญ
81.อุชุม ชนนท 82.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.ชูชัย สว่า 2.รองรักษ์ พนาป
3.สมศักดิ์ สุวร 4.สุริยา ศรีน
5.อมร จิรเ 6.เอกลักษณ์ สร้อ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน