กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรปัญญาอบรมใจ 5 วัน
ระหว่าง วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.กรรณิกา บัวร 2.กัญญญัท ผิวง
3.กัทลี กิตต 4.กัลยภรณ์ พันธ
5.กาญจนา บุญว 6.จารุณี ธัญธ
7.จิศรัณยา วรรณ 8.เฉลิมศรี อรรจ
9.ชมพูนุต อมรร 10.ชไมยพร สุจร
11.ชลนที โสภณ 12.ชันษา งามก
13.ชุลีพร เกีย 14.ชูจ้ตต์ พรรค
15.ญาณิฐา เธีย 16.ฐิติวรดา พรมเ
17.ณัฐธิกานต์ จันท 18.ดวงแก้ว โพธิ
19.ดวงใจ หอวน 20.ดวงพร เพ็ช
21.ดาริน ยินด 22.ทิพวรรณ น้อย
23.ธนัชญา ประช 24.ธัญญพัทธ์ จุติ
25.นงเยาว์ วัชร 26.นพลักษณ์ บุญศ
27.นฤมล ตันต 28.นิตยา บุญโ
29.นิภา สุวร 30.เบญจธิดา บงกช
31.เบญจวรรณ ราชต 32.ประภาพรรณ งามก
33.ประอรนุช ตุลย 34.ปราณี โชคข
35.ปริษา หิรั 36.พนิดา ตึกแ
37.พรประภา ภาษิ 38.พรเพ็ญ อุดม
39.พรรณี จันห 40.พริ้มพราย วิไล
41.พัชราวไล อัตต 42.พัณณ์ชิตา พิทั
43.พิกุล รัตน 44.พิกุล ชุวา
45.พิไลพรรณ สายล 46.พืชชยา เชยค
47.เพชรรัตน์ สีมา 48.เพชรรัตน์ โอภา
49.มณี ธงถา 50.มาลิดี จราง
51.เยาวภา สำรี 52.รัตนา มงคล
53.ลักษณา หมื่ 54.ลัดดา ศิริ
55.วรนาถ ไตรเ 56.วรรณวนัช ไกรศ
57.วรรณา ธำรง 58.วราภรณ์ รอดบ
59.วารุณี สิทธ 60.วารุณี โออน
61.วิภาทิพย์ ปิ่น 62.วิภาทิพย์ ปิ่น
63.วิภาพร พิลึ 64.วิไล อาจส
65.วิไลพร นิ่ม 66.ศศิการ กรกี
67.ศันสนีย์ เรือ 68.ศิริรัตน์ ถาวร
69.ศิริลักษณ์ นาคะ 70.ศิริลักษณ์ โออน
71.สาลินี บัวท 72.สิริพร กรรณ
73.สุกัญญา อัมพ 74.สุคนทิพย์ รุ่ง
75.สุจิตรา เกษร 76.สุชีดา อัศว
77.สุทธิณี จิตต 78.สุธาศินี กุลก
79.สุพัตรา บุญม 80.สุภรณ์ เชวง
81.สุภา เทพร 82.สุภาภรณ์ ชัยพ
83.สุมินตรา ไชยว 84.สุวนีย์ อัตต
85.สุวรรณา แก้ว 86.สุวรรณา ศิริ
87.สุวิมล เวหา 88.เสาวณี หัวใ
89.แสงเดือน บุญศ 90.หนึ่งฤทัย สงดำ
91.อรทัย ปาละ 92.อังค์ริสา วิบู
93.อัจฉรา ศุภภ 94.อัจฉราวดี เตชะ
95.อัญชลี จินต 96.อัญชลี ตัญญ
97.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.ชูชัย สว่า 2.ธงไชย กระจ
3.ประพันธ์ ช่วง 4.พัฒนะ ปริย
5.รองรักษ์ พนาป 6.เรืองแสง บรรล
7.สมศักดิ์ สุวร 8.อธิคม นราภ
9.อมร จิรเ 10.เอกลักษณ์ สร้อ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน