กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.Tanisha Chai 2.กรรณิกา บัวร
3.กัทลี กิตต 4.กัลยารัตณ์ พงษ์
5.จรัสศรี จิรั 6.จารุณี ธัญธ
7.จิศรัณยา วรรณ 8.ชมพูนุต อมรร
9.ชลนที โสภณ 10.ชันษา งามก
11.ชุดากานต์ ตู้บ 12.ชุลีพร เกีย
13.ฐิติวรดา พรมเ 14.ดวงใจ หอวน
15.ดวงพร เพ็ช 16.ทิพวรรณ แดงเ
17.ทิพวรรณ น้อย 18.นันท์นภัสร์ ตันส
19.นิตยา บุญโ 20.นิภา สุวร
21.เบญจธิดา บงกช 22.ประทุม จุลค
23.ประนอม ทาแป 24.ประภาพรรณ งามก
25.ประอรนุช ตุลย 26.ปรางค์สุวรรณ ปานเ
27.ปราณี โชคข 28.ปริษา หิรั
29.ปิยะพร คงน้ 30.พนิดา ตึกแ
31.พรเพ็ญ อุดม 32.พรรณนิภา อิทธ
33.พรรณี จันห 34.พริ้มพราย วิไล
35.พิกุล ชุวา 36.พิไลพรรณ สายล
37.มยุรี บุญป 38.มาลิดี จราง
39.เยาวภา สำรี 40.รัตนา มงคล
41.ลัดดา ศิริ 42.ลำไพ เกิด
43.วรรณวนัช ไกรศ 44.วรรณอาภา ภุกพ
45.วรรณา ธำรง 46.วราภรณ์ รอดบ
47.วารุณี สิทธ 48.วารุณี โออน
49.วิภัทรา จิตร 50.วิภาทิพย์ ปิ่น
51.วิไล อาจส 52.วิไลพร นิ่ม
53.ศันสนีย์ เรือ 54.ศิริรัตน์ ถาวร
55.ศิริลักษณ์ นาคะ 56.ศิริลักษณ์ โออน
57.สมาน ต่าย 58.สาลินี บัวท
59.สิริพร กรรณ 60.สุคนทิพย์ รุ่ง
61.สุจิตรา เกษร 62.สุทธิณี จิตต
63.สุทธิดา เอี่ 64.สุพัตร เจริ
65.สุพัตรา บุญม 66.สุภา เทพร
67.สุวรรณา แก้ว 68.สุวรรณา ศิริ
69.เสาวณี หัวใ 70.หนึ่งฤทัย สงดำ
71.อัจฉราวดี เตชะ 72.อัญชลี ตัญญ


ผู้สมัครชาย

1.เจษฎา สายศ 2.ชูชัย สว่า
3.ถาปัตย์ เกษต 4.ธีรวัฒน์ ภัทร
5.นราวิชญ์ สุพร 6.ปราโมทย์ ตู้บ
7.เปรม ตู้บ 8.ระพีพัฒน์ สิทธ
9.เรืองแสง บรรล 10.สมศักดิ์ สุวร
11.อธิคม นราภ 12.อมร จิรเ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน