กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

ผู้สมัครหญิง

1.กัญญณัช คุ้ม 2.กาญจนา เหมะ
3.เกตศิรินทร์ งิ้ว 4.ขวัญพัฒม์ เอกน
5.จันทร์นิภา พงศ์ 6.จิดาภา รัตน
7.จิตราภรณ์ แดงด 8.จิรภัทร เล้า
9.จีรนันท์ วงศ์ 10.ฉลวย ดวงด
11.ฉวีวรรณ กิตต 12.ชนกานต์ แสนย
13.ชูศรี ผลละ 14.ญาณินท์ ทรัพ
15.ฐิตินันท์ อินท 16.ณัชชารีย์ กล่อ
17.ณัฏฐนันท์ กล่อ 18.ทิพวรรณ งามว
19.เทียมจันทร์ ฉัตร 20.ธนภรณ์ วงศ์
21.ธัญญพร ชินธ 22.นฤมล ศรีส
23.นวพร ตั้ง 24.นวรัตน์ โรจน
25.นวรัตน์ สีมา 26.นวลพลอย จันท
27.นัฏฐ์ภัสสร มณีพ 28.นัดดา จิตต
29.นันท์นภัส พานิ 30.นันทนา มหฐิ
31.นุชนารถ จินด 32.บุญยวีร์ กล่อ
33.บุญราศรี ตั้ง 34.ประพาภรณ์ เนื้
35.ปัญฑารีย์ รัตน 36.ปุญชรัสมิ์ รัตน
37.เปมิกา ยะปะ 38.พรทนา คนไว
39.พรประภา ภาษิ 40.พุทธิมา สีหไ
41.ภณพัชร รังส 42.ยุพาภรณ์ ขาวเ
43.ราตรี ธนวิ 44.ลุลิน ชอบธ
45.วงศ์ทอง ผลทิ 46.วรงค์พร ดวงม
47.วรนาถ ไตรเ 48.วันทนีย์ เทพค
49.วันเพ็ญ ปุลพ 50.วินิตา ปาณิ
51.ศศิวรรณ อินท 52.ศันสนีย์ เรือ
53.ศิริพร อินท 54.ศุภมน เทีย
55.สมจิต ดำรง 56.สุณี แซ่โ
57.สุดารัตน์ เรือ 58.สุทธินี ศรีส
59.สุธาศินี กุลก 60.สุนทรี งามว
61.สุนันทา ผ่อง 62.สุพิชชา เขตต
63.สุภาพ กิตต 64.สุภาภรณ์ พานิ
65.สุภาวดี เพิ่ 66.สุภาศรี สีแส
67.อจิราภา ลิมป 68.อรพินท์ เขตต
69.อรุณ เที่ 70.อลืษา แซ่โ
71.อารีย์ แก้ว 72.อิสราภรณ์ บูรณ
73.อุษณีย์ เทพว 74.เอมปวีร์ เลิศ


ผู้สมัครชาย

1.กาจฐิติ วิวั 2.ดำรงค์ สาคร
3.บำรุง ชอบธ 4.พรชัย คูวา
5.พัชรี ศรีส 6.ไพโรจน์ รังส
7.วันชัย เพิ่ 8.วีระชัย ผลทิ
9.สรวิศ ชินธ 10.สุพัฒน์ เลาห
11.อิศวพร ศิริ


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน