กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน
ระหว่าง วันที่ 24 มีนาคม 2561 - 31 มีนาคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.กรวรรณ มูลส 2.กัญญญัท ผิวง
3.กัญญาณัฐ บุญ 4.กาญจนา บุญว
5.เกศรา อร่า 6.เขมรัสนี อึ้ง
7.จุราภรณ์ กุลม 8.ฉวีวรรณ แสงส
9.ฉวีวรรณ ตรีภ 10.ชไมยพร สุจร
11.ชัญญา คุปต 12.ชินานันท์ เนื้
13.ญาณดา พงศ์ 14.ญาณืฐา เธีย
15.ฐานิต ทักษ 16.ณกมลชน แสงศ
17.ดาริกา อิ่ม 18.แดง ปลาย
19.ทัศอุษา ฝนทั 20.ทิพย์ โกสิ
21.ทิพวรรณ แดงเ 22.ธนนันท์ สิทธ
23.ธัญญพัทธ์ จุติ 24.ธัญวรรณ จันด
25.ธัญสุตา นิลก 26.นงเยาว์ วัชร
27.นงลักษณ์ วินท 28.นวลอนงค์ ฉิมา
29.นันฐิยา จารุ 30.นันทภรณ์ กษิด
31.นาง วินท 32.บุญรัตน์ กัณห
33.บุษรา เทพา 34.ประพัศษร โอ่ป
35.ประภาพรรณ กัลป 36.ปราณี มาโน
37.ปรีดาภรณ์ พาหุ 38.ปัทมา ชัยส
39.ปุญชรัสมิ์ ทมถา 40.พรประภา ภาษิ
41.พวงผกา ถนัด 42.พัชรา พัวว
43.พิกุล รัตน 44.พิกุล ชุวา
45.เพียงใจ วัชร 46.ภัทราวรรณ พูลท
47.มุทิตา อนัน 48.ยาใจ แป้น
49.รัตนกร จำปา 50.รัตนา อุ่น
51.รับจิตร ประส 52.ลักษณา หมื่
53.วันดี ศิริ 54.วัลย์ฉวี​ หนูย
55.วาสนา เหมา 56.วิชนี ตัณฑ
57.วิภาจรี นิธิ 58.วิลาวัณย์ สิงห
59.วิไลพร นิ่ม 60.ศรีวรรณ อรทั
61.ศศมนต์ ถ้ำแ 62.สนองพร เทีย
63.สมศรี ยอดย 64.สุคนธมาลย์ วางข
65.สุชีดา อัศว 66.สุธาศินี กุลก
67.สุนิศา วิปร 68.สุพจี โชติ
69.สุภรณ์ เชวง 70.สุภา เทพร
71.สุวิมล เวหา 72.เสาวณี หัวใ
73.เสาวภา สวัส 74.หยาดรุ้ง บรรเ
75.อนุธิดา อินท 76.อมร วงษ์
77.อรชร ตั๋ง 78.อรพิน เทีย
79.อรพินท์ กอสน 80.อรวรรณ หมั่
81.อรุณ วงศ์ 82.อัจฉรา ศุภภ
83.อัจฉราวดี เตชะ 84.อัญชนา สรวิ
85.อัญชลี จินต 86.อิสราภรณ์ บูรณ
87.อุราวรรณ แซ่อ 88.เอื้อมเดือน พงษ์


ผู้สมัครชาย

1.ชูชัย สว่า 2.ธวัช ทองเ
3.ธานี กิจจ 4.ธำรง อุ่น
5.พรชัย คูวา 6.พัลลภ สุภั
7.ภคภูมิ สุภั 8.รองรักษ์ พนาป
9.วิศาล กรัณ 10.วีร์รัศมิ์ รัตน
11.สง่า กุดส 12.สิริศักดิ์ พรมท
13.สุริยา ศรีน


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน