กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตร สติปัฏฐานสี่ 8 วัน
ระหว่าง วันที่ 24 มีนาคม 2561 - 31 มีนาคม 2561

ผู้สมัครหญิง

1.กรพิน สุดส 2.กรวรรณ มูลส
3.กัญญญัท ผิวง 4.กัญญาณัฐ บุญ
5.กาญจนา บุญว 6.เขมรัสนี อึ้ง
7.จุราภรณ์ กุลม 8.ฉวีวรรณ ตรีภ
9.ชไมยพร สุจร 10.ญาณืฐา เธีย
11.ณกมลชน แสงศ 12.ณัชชารีย์ โชคน
13.ณัชชารีย์ กล่อ 14.ณัฐฏนันท์ กล่อ
15.ดวงพร เพ็ช 16.แดง ปลาย
17.ทัศอุษา ฝนทั 18.ทิพย์ โกสิ
19.ทิพวรรณ แดงเ 20.ทิพวรรณ น้อย
21.ธนนันท์ สิทธ 22.ธัญญพัทธ์ จุติ
23.ธัญวรรณ จันด 24.ธัญสุตา นิลก
25.นงลักษณ์ วินท 26.นวลอนงค์ ฉิมา
27.นันทภรณ์ กษิด 28.นาง วินท
29.บุญยวีร์ กล่อ 30.บุญรัตน์ กัณห
31.บุษรา เทพา 32.ประพัศษร โอ่ป
33.ปราณี มาโน 34.ปัทมา ชัยส
35.ปุญชรัสมิ์ ทมถา 36.พวงผกา ถนัด
37.พิกุล รัตน 38.พิกุล ชุวา
39.พิไลพรรณ สายล 40.ภัทรา ศรีธ
41.ภัทราวรรณ พูลท 42.มุทิตา อนัน
43.ยาใจ แป้น 44.ยุพาพร ดอนง
45.รัตนกร จำปา 46.รัตนา อุ่น
47.รับจิตร ประส 48.ลักษณา หมื่
49.วรรณพัทธ์ รุจด 50.วัลย์ฉวี​ หนูย
51.วารุณี สิทธ 52.วาสนา เหมา
53.วิชนี ตัณฑ 54.วิภาจรี นิธิ
55.วิลาวัณย์ สิงห 56.วิไลพร นิ่ม
57.ศรีวรรณ อรทั 58.ศศมนต์ ถ้ำแ
59.ศิริพร ปริย 60.สนองพร เทีย
61.สมบัติ อาคม 62.สมศรี ยอดย
63.สุคนธมาลย์ วางข 64.สุชีดา อัศว
65.สุธาศินี กุลก 66.สุนิศา วิปร
67.สุพจี โชติ 68.สุภรณ์ เชวง
69.สุภา เทพร 70.สุรีย์ เทีย
71.สุวิมล เวหา 72.เสาวณี หัวใ
73.เสาวภา สวัส 74.หยาดรุ้ง บรรเ
75.อมร วงษ์ 76.อรชร ตั๋ง
77.อรพิน เทีย 78.อรพินท์ กอสน
79.อรวรรณ หมั่ 80.อรวรรณ ตั้ง
81.อรุณ วงศ์ 82.อัจฉรา ศุภภ
83.อัจฉราวดี เตชะ 84.อัญชนา สรวิ
85.อัญชลี จินต 86.อัญชลี ตัญญ
87.อิสราภรณ์ บูรณ 88.อุชุม ชนนท
89.อุราวรรณ แซ่อ 90.เอื้อมเดือน พงษ์


ผู้สมัครชาย

1.จตุรงค์ ลัง 2.ชูชัย สว่า
3.ธวัช ทองเ 4.ธำรง อุ่น
5.ธีรเมศร์ กล่อ 6.พรชัย คูวา
7.พัลลภ สุภั 8.ภคภูมิ สุภั
9.รองรักษ์ พนาป 10.วิศาล กรัณ
11.สง่า กุดส 12.สิริศักดิ์ พรมท
13.สุริยา ศรีน


ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน