กิจกรรมการอบรม และแสดงธรรม

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรม หลักสูตร หลักสูตรสติปัฏฐานสี่ 5วัน
ระหว่าง วันที่ 24 มีนาคม 2564 - 28 มีนาคม 2564

ผู้สมัครหญิง

1.ชมภัทร์ ไชยเ 2.นันท์นภัส ไชยเ
3.วรรณา ธำรง
ท่านที่ต้องการยกเลิกการอบรม กรุณาติดต่อเราโดย Click ที่นี่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครแทน